Dicours de la Princesse Mathilde - Assises de la Coopération belge au développement

  • 04/05/2011
Voir aussi :
Theme:

Madame la Commissaire,

Monsieur le Ministre,

Dames en Heren, 

Bij het uittekenen van een ontwikkelingsbeleid wordt vandaag steevast verwezen naar de  realisatie van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen. De Top in New York in september vorig jaar bevestigde dat menselijke ontwikkeling en armoedebestrijding nu centraal staan in de globale ontwikkelingsinspanningen. Hoewel een aantal successen konden worden voorgelegd, vielen  grote tekortkomingen te noteren in de strijd tegen armoede en  moeder-en kindersterfte.

Een algemene vaststelling was dat de voornaamste hindernis voor de realisatie van de MDG's lag in de ongelijkheid die bestaat onder de bevolking en in  het land zelf.

Vorig jaar heb ik hier een pleidooi gehouden om de krachten te bundelen en zich solidair op te stellen tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen, de privé en publieke sector, mannen en vrouwen. Een gemeenschappelijk engagement vergezeld van  opbouwende partnerschappen lijkt mij onmisbaar. 

Afin de réduire de manière durable les inégalités, il y a lieu d'œuvrer pleinement pour une croissance économique qui soit aussi socialement inclusive que possible. Les plus pauvres doivent pouvoir bénéficier pleinement de la croissance. Cela passe par la génération de revenus et la création d'emplois productifs et décents, mais également la protection sociale, l'accès universel à une éducation de qualité, des services de santé adéquats et une large sécurité alimentaire. 

Il existe de nombreux instruments qui peuvent promouvoir cette croissance inclusive. La mobilisation des ressources internes des pays mêmes et la coopération au développement en sont deux vecteurs cruciaux. Mais il faut rappeler l'importance du secteur privé . Car finalement,  ce sont les entrepreneurs, femmes et hommes, qui alimentent le moteur de la croissance économique. L'aide au développement a dès lors un rôle important de catalyseur à jouer pour permettre au secteur privé de contribuer pleinement au développement dans les pays partenaires sans oublier la dimension sociale.

Ik wil hier even stilstaan bij het instrument  van de microfinanciering dat -hoewel geen wondermiddel- een meerwaarde kan creëren in de strijd tegen armoede vooral in achtergestelde regio's. De microfinancieringssector heeft de voorbije jaren een maturiteit bereikt die vandaag een verdere professionalisering en regulering van de sector vraagt.  Ik heb er steeds de nadruk op gelegd dat een evenwicht moet gevonden worden tussen de sociale dimensie en financiële overwegingen. De armen wensen meer dan alleen maar liefdadigheid. Zij wensen ondersteund te worden in hun eigen economische activiteiten om zo een inkomen te  verwerven. Door het opstarten van een klein bedrijfje krijgen vrouwen een economische onafhankelijkheid die ze nooit eerder kenden. Inclusieve financiële diensten zijn derhalve een hefboom in de strijd tegen armoede.

Verder wens ik de rol te onderstrepen van de sociale entrepreneurs die ook een belangrijke schakel kunnen vormen in de armoedebestrijding omwille van hun sociale opdracht. Ze zoeken naar innovatieve diensten die leiden tot efficiënte oplossingen in samenwerking met of aanvullend bij multilaterale ontwikkelingsorganisaties. Ze zijn minder afhankelijk van donaties, omdat sociale ondernemers het systeem zelf aanpakken dat armoede voortbrengt. Sociale entrepreneurs dragen bij tot onderwijs, sanitaire voorzieningen, infrastructuur en energie,....en dus ook tot de realisatie van de MDG's. 

Enfin, je voudrais souligner un thème qui m'est particulièrement cher, celui des femmes rurales entrepreneurs.

Le bilan de la sécurité alimentaire depuis les 50 dernières années ne peut s'envisager, quels que soient les pays en développement, sans l'importante contribution des femmes dans la production alimentaire et la survie des populations rurales. En moyenne, les femmes représentent 43 % de la main d'œuvre agricole dans les pays en développement. Qu'elles soient agricultrices, travailleuses ou entrepreneuses, les femmes jouent un rôle majeur dans les différentes étapes de la chaine de production, de transformation et de commercialisation des produits alimentaires.

Mais le véritable entreprenariat féminin demeure encore embryonnaire. Trop d'activités génératrices de revenus restent encore au niveau du secteur informel en raison des difficultés majeures rencontrées par les femmes pour accéder aux ressources productives, aux marchés et aux services.

Madame la Commissaire,

Monsieur le Ministre,

Mesdames et Messieurs,

Je ne peux donc que saluer et encourager l'engagement permanent de la Belgique à appuyer l'équilibre homme/femme dans les politiques de coopération au développement. L'empowerment individuel et collectif des femmes rurales figure, dans la nouvelle note stratégique « Agriculture et Sécurité alimentaire », parmi les priorités identifiées pour l'action de la Coopération au Développement en Belgique.

Ses interventions visent spécifiquement à renforcer l'autonomisation économique et les capacités des femmes rurales en veillant, en particulier, à  leur accès aux ressources et moyens de production ainsi qu'à la prise de décision à tous les niveaux. Outre son rôle positif en matière de développement et de sécurité alimentaire, cette approche induira un effet positif direct sur la réalisation des Objectifs de Développement du Millénaire qui ont trait à l'égalité entre homme et femme et l'autonomisation des femmes ; la réduction de la mortalité infantile ; et l'amélioration de la santé maternelle. 

Ziedaar enkele overwegingen die ik u wil meegeven voor uw deliberaties later op de dag. De internationale crisis laat ook de ontwikkelingslanden niet onberoerd. Deze landen hebben een duurzame en inclusieve economische groei nodig. De armen moeten hierbij actief betrokken worden, als actoren die hun eigen lot in handen kunnen nemen.

Ik dank u voor uw aandacht.

Je vous remercie de votre attention.