15de editie van de Onderneming van het Jaar

  • 20/10/2009
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Geachte dames en heren,
Beste ondernemers en ondernemende medewerkers,

Niemand zal ontkennen dat ondernemen vandaag bijzonder moeilijk is. De mondialisering heeft de economie meer dimensies gegeven, alles gaat sneller, en alles is verbonden met alles. De ondernemer moet zijn zichtveld enorm verbreden, en tegelijkertijd meer dan ooit gefocused zijn op zijn eigen activiteit. Een breed overzicht en inzicht, en toch een scherpe focus : het is een paradox die ondernemers moeten beheersen. Maar het is niet de enige schijnbare tegenstelling die ondernemers moeten overbruggen.

Meer dan ooit wordt een hedendaagse onderneming geconfronteerd met paradoxen en moet zij doelstellingen realiseren die vaak tegengesteld zijn aan elkaar of tegengesteld lijken te zijn. Laat mij u vier paradoxen opnoemen die mij treffen:

1. Een onderneming moet enerzijds efficiënt en winstgevend zijn, maar anderzijds moet ze meer en meer een maatschappelijke rol op zich nemen. Corporate profitability en corporate responsibility moeten samen worden gerealiseerd. Dit is een eerste paradox.
2. Tweede paradox. Een succesvolle onderneming moet enerzijds nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Ze moet durven, initiatieven nemen, creatief zijn. Dat dwingt haar tot het nemen van risico?s en het betreden van nieuwe, onbekende wegen. Anderzijds, mag een onderneming geen overbodige risico?s nemen en moet ze binnen een steeds strenger regelgevend kader blijven.
3. Een derde paradox treffen we aan op het vlak van kosten en levenskwaliteit. Een onderneming wordt gestimuleerd om kostenefficiënt te opereren. Maar, dit mag niet ten koste gaan van de werkomstandigheden van de medewerkers en van de kwaliteit van het milieu. Ook mogen goedkopere producten de veiligheid en de tevredenheid van de consumenten niet bedreigen.
4. Tenslotte zie ik nog een vierde paradox. Ondernemingen moeten zelfstandigheid en een eigen, herkenbare identiteit nastreven. Maar, terzelfder tijd worden zij meer en meer deel van wereldwijde netwerken van bedrijven en bedrijfsactiviteiten. Die netwerken geven commerciële mogelijkheden en slagkracht , maar ze kunnen ook opslokken en de eigen herkenbaarheid ondermijnen.
Ondernemers moeten bijgevolg meesters zijn in het verzoenen van paradoxen.

Ze moeten rendabiliteit en verantwoordelijkheid in evenwicht houden, ze moeten durven, terwijl ze risico?s moeten beheersen, ze moeten kostenefficiëntie en levenskwaliteit op elkaar afstemmen, en zelfstandigheid en netwerking met elkaar verzoenen. Of, om het nog anders te zeggen, ze moeten resultaten op korte termijn in overeenstemming brengen met waardecreatie op lange termijn.

Een goede ondernemer kan deze paradoxen aan omdat hij of zij niet alleen staat. Het zijn de samenwerking en de dialoog met de eigen medewerkers en met de omgeving die ondernemingen in staat stellen de juiste antwoorden te vinden om de paradoxen te kunnen overstijgen.

De wisselwerking tussen ondernemer en ondernemende medewerkers is misschien het sterkst op het gebied van de innovatie. Zoals u allen in deze zaal beter weet dan wie ook, is innovatie een cruciaal element om als onderneming stand te houden in de huidige hypercompetitieve wereldeconomie. Succesvolle innovatie wordt meestal toegeschreven aan goed management. En het belang van het management om creatieve ideeën om te zetten in nieuwe producten en diensten mag zeker niet onderschat worden. Maar,?. een innovatieve cultuur in de totale onderneming vergt vooral een management dat niet op zichzelf gericht is. Dit betekent dat het management de gehele onderneming kan motiveren en mede verantwoordelijk kan maken om mee te werken aan het proces van innovatie.

Excellente ondernemingen zijn veel minder het resultaat van de inspanningen van één individu, de zo zichtbare CEO, maar des te meer van excellente ondernemende medewerkers die werken als een team, samen met de leiding van de onderneming.

Niet alleen innovatie, maar ook andere succesfactoren van een onderneming, zoals klantentevredenheid en betrouwbare producten en diensten vereisen een perfecte samenwerking tussen alle medewerkers. Door die samenwerking kunnen zij de missie en het doel van de onderneming helpen realiseren.
Neem het voorbeeld van de productiviteit waar zoveel om te doen is. Moderne productiviteit is uiteindelijk het resultaat van vele kleine inspanningen van tientallen medewerkers, meestal onopgemerkt, die aan het einde een gigantisch resultaat voor alle betrokkenen bij de onderneming kunnen opleveren.

Om al deze redenen, dames en heren, vind ik deze prijs zo bijzonder, en zet ik mij graag achter de ideeën van deze eretitel. De verantwoordelijkheid voor een onderneming wordt niet alleen door het management gedragen, iedereen moet zich verantwoordelijk voelen voor de onderneming en haar toekomst. Het is een ?samen .. werken? van iedereen met alle betrokkenen in en rond de organisatie. Zo ontstaan excellente ondernemingen. Het zijn ondernemingen die waarden uitstralen die door alle medewerkers en betrokkenen worden gedeeld en door de afnemers en de samenleving worden gewaardeerd.
Ik heb in het verleden gemerkt dat de titel van ?Onderneming van het Jaar? door het gehele bedrijf met trots gedragen wordt; door het management, maar even goed door alle trotse medewerkers en aandeelhouders van de onderneming.

Daarom, dames en heren, moeten we in ons land deze ondernemingen extra aandacht geven, en we moeten ze waarderen voor hun unieke cultuur. Deze ondernemingen zijn een voorbeeld voor anderen en geven ook moed om de genoemde paradoxen op te lossen. Om niet alleen voor hun eigen ondernemersbelang op te treden, maar verantwoordelijkheid te nemen voor onze maatschappij.

Creativiteit, samenwerking en goede communicatie zijn dus onontbeerlijk! Zoals de genomineerden van deze avond aantonen zijn het precies die instrumenten waarmee ondernemers en hun medewerkers de schijnbare paradoxen kunnen verzoenen en een duurzaam succes verzekeren.

Proficiat, dames en heren, aan alle genomineerden en alle aanwezigen !