Conferentie

  • 27/09/2007
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Excellenties,
Dames en heren,

Jaarlijks treft baarmoederhalskanker wereldwijd 500.000 vrouwen. De helft van hen overlijdt aan de gevolgen van deze aandoening. Het is nochtans een ziekte die voorkomen kan worden en die als ze tijdig wordt opgespoord, te genezen is.

De directe aanleiding voor onze bijeenkomst is het feit dat er nu een vaccin beschikbaar is waarmee we jonge meisjes kunnen beschermen tegen het virus dat een groot deel van deze kankers veroorzaakt. Ik ben er niet weinig trots op dat wetenschappers dit vaccin in België hebben ontwikkeld. Zij hebben baanbrekend werk verricht want het humaan papilloma-vaccin is het eerste vaccin tegen kanker. In België hebben we een bijzonder performant gezondheidssysteem dat medische zorgen voor iedereen toegankelijk maakt via een systeem van terugbetaling. Recent besliste de overheid het HPV-vaccin bijna volledig terug te betalen, een belangrijke stap voor vele vrouwen. Nu is de uitdaging om ervoor te zorgen dat vrouwen er overal ter wereld toegang toe krijgen.

Een vaccin is een uitstekend technisch middel, maar er is meer nodig om de strijd tegen baarmoederhalskanker succesvol te maken.
Een belangrijke voorwaarde is dat de mensen zich bewust zijn van deze ziekte, dat ze duidelijk weten hoe men ze krijgt, hoe men ze kan voorkomen, opsporen en genezen. De blijvende noodzaak van screening moet ook onderstreept worden.

Deze bewustmaking kan best kaderen binnen een algemene opvoeding over gezondheid en ziekte. Opvoeding is eigenlijk ook een vaccin, een sociaal vaccin ? zoals ik het graag noem in navolging van Dr. Peter Piot, uitvoerend directeur van UNAIDS. Kennis over een gezonde levenswijze, voeding, beweging, lichamelijke en mentale hygiëne is wellicht het kostbaarste geschenk dat ouders hun kinderen kunnen meegeven. Ze kunnen hier samen met de overheid en de scholen aan werken. Daarnaast is het ook belangrijk dat ouders met hun kinderen praten over dit soort moeilijke onderwerpen en dat ze hun mentale weerbaarheid meegeven, in het bijzonder aan meisjes.

Bij die bewustmaking moet bijzondere aandacht uitgaan naar de meest kwetsbare mensen? zij zijn niet altijd gemakkelijk te bereiken, dreigen soms tussen de mazen van het net te vallen. Laten we ervoor zorgen dat elke jonge vrouw waar ook ter wereld toegang kan hebben tot dit vaccin en tot screening. Zo kunnen de ziekte en zovele overlijdens voorkomen worden. Ik ben er zeker van dat deze conferentie daartoe een heel belangrijke bijdrage zal leveren.

En mag ik besluiten met een wens: dat ook voor andere ziektes snel vaccins beschikbaar zouden zijn en wereldwijd verspreid kunnen worden. Ik denk hier vooral aan HIV/AIDS, een problematiek die ik, zoals u weet, van nabij volg als speciaal vertegenwoordiger van UNAIDS en UNICEF voor kinderen en AIDS.

Tot slot wens ik de Belgische regering, de Europese commissie en UNIFEM te feliciteren met deze conferentie, die een lans breekt voor de gezondheid van vrouwen. Ik wens u allen een succesvolle bijeenkomst toe.

Ik dank u voor uw aandacht.