Internationaal Directiecomité van de Eerste Dames

  • 24/02/1994
Zie ook:
Thema:

Het is voor mij een waar genoegen op deze bijeenkomst, die aansluit op de Top van Genève, niet alleen de First Ladies en de Bijzondere Gezanten te mogen verwelkomen, maar ook de afgevaardigden van tal van Internationale Instellingen. Ik wens hen in de eerste plaats te bedanken, in naam van het International Steering Committee, voor hun aanwezigheid hier vandaag. Zij bewijzen hiermee hun grote belangstelling voor de toestand van de plattelandsvrouwen in de wereld.

Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar IFAD en UNICEF voor de doeltreffende steun die deze instellingen verleenden gedurende de voorbereiding van onze bijeenkomst, zowel door hun intellectuele bijdrage als tijdens de practische organisatie van deze conferentie.

Wij zijn hier vandaag samengekomen om twee redenen. Enerzijds zullen wij de balans opmaken van de sensibilisatie-actie die twee jaar geleden werd opgestart door de goedkeuring van de Verklaring van Genève voor de plattelandsvrouwen. Anderzijds zullen we uitstippelen wat ons nog te doen staat.

Ik wens eraan te herinneren dat de echtgenotes van de Staatshoofden en Regeringsleiders zich in Genève, en nu vandaag in Brussel, enkel hebben ingezet, om de politieke wil en de publieke opinie te mobiliseren. Op nationaal en internationaal niveau moeten beleidslijnen en activiteiten uitgewerkt worden in het voordeel van de plattelandsvrouwen. Wij zullen dus in de eerste plaats nagaan of onze actie vruchten heeft afgeworpen. Mevrouw Munoz de Gaviria zal ons hierover spreken evenals de Dames die de regionale verslagen zullen voorstellen. Deze verslagen zullen trouwens als basis dienen voor de voorbereiding van de V.N.-Conferentie over de Promotie van de vrouw, volgend jaar in Peking.

Vervolgens zullen wij nagaan wat nog moet veranderen. Daarom zal deze bijeenkomst ook de rol bestuderen van de vrouwen in de plattelandsontwikkeling. Bovendien zal worden nagegaan wat de behoeften zijn van de plattelandsvrouwen, enerzijds voor hun zelfontplooiing en anderzijds om hen toe te laten hun verantwoordelijkheid op te nemen.

In dit verband zullen wij vier onderwerpen behandelen:

1/ wij moeten praten over de mogelijkheden en de problemen die zich stellen bij de verbetering van de levensomstandigheden van de plattelandsvrouwen;

2/ wij moeten de aandacht vestigen op hun grote armoede, op het feit dat tal van hen op schandelijke wijze uitgebuit worden en op de fundamentele verantwoordelijkheid van de overheid in het verhelpen van deze situatie;

3/ wij moeten de discriminatie op grond van geslacht wegwerken, en alle problemen die zij met zicht brengt. De afstand tussen de seksen moet bepaald en gemeten worden. Hij verschilt immers naargelang cultuur en regio.

4/ tenslotte moeten wij in de eerste plaats de spreekbuis zijn van het recht van de plattelandsvrouwen op gezondheid, onderwijs en toegang tot de nodige bestaansmiddelen. Want dan alleen kunnen zij armoede en honger bestrijden en uitbuiting uitschakelen.

Alvorens te eindigen had ik graag nog een aantal feiten in herinnering gebracht die wij allen goed kennen, maar die al te vaak uit het oog worden verloren :

- meer dan de helft van de armen leeft op het platteland en meer dan de helft hiervan zijn vrouwen. Ondanks hun armoede spelen deze vrouwen echter een aanzienlijke rol in de bestrijding van honger en armoede;

- de gezondheid en de scholingsgraad van de plattelandsvrouwen laat vaak te wensen over. Op het gebied van gezondheid en voeding nemen de vrouwen echter een belangrijke plaats in;

- de vrouwen hebben weinig toegang tot de produktiemiddelen. Toch vervullen zij in het dagelijks leven een groot aantal verschillende taken. Zij staan bovendien, vaak alleen, in voor het inkomen en het welzijn van gans het gezin;

- de plattelandsvrouwen willen maar al te graag mee beslissen over projecten en initiatieven. Zeer vaak worden zij echter uit de besluitvorming uitgesloten of wordt met hen nauwelijks rekening gehouden;

- volgens de Verklaring van de Mensenrechten zijn alle mensen gelijk. Toch worden vrouwen vaak uitgebuit of behandeld als voorwerpen. De prostitutie in de derde-wereldlanden en in onze Westerse wereld is één van de meest verwerpelijke vormen van uitbuiting van de plattelandsvrouwen.

- Sommige van die onderwerpen zullen vandaag en morgen aan bod komen. Tijdens die besprekingen zullen de conclusies van de regionale verslagen en de deelname van de vertegenwoordigers van de gespecialiseerde organisaties erg waardevol zijn.

Ik hoop dat wij de sleutelthema#s zullen kunnen toelichten en nieuwe acties zullen kunnen uitstippelen die de regeringen en de diensten voor ontwikkelingssamenwerking - zowel de officiële als de niet-gouvernementele - kunnen ondernemen. Acties die nodig zijn om de moeilijkheden te overwinnen waarmee de plattelandsvrouwen te kampen hebben. Op die manier dragen wij niet alleen bij tot de bescherming van hun fundamentele rechten en tot de verbetering van hun levensomstandigheden. Maar wij spelen ook een beslissende rol in de promotie van de plattelandsvrouwen en in de verwezenlijking van de algemene doelstelling van de duurzame ontwikkeling die in Rio voor de komende jaren werd goedgekeurd.

Ik wens u een opbouwende bijeenkomst en talrijke positieve contacten gedurende de conferentie.