Kersttoespraak

  • 24/12/2004
Zie ook:
Thema:
Plaats:
Kerstboodschap van de Koning.
Belga

Dames en Heren,

Meestal is de kersttijd voor onze families een gelegenheid tot vreugdevol weerzien. Maar nu gaan de gedachten van de Koningin en van mezelf heel bijzonder naar de families die door de ramp van Gellingen zwaar werden beproefd.

Terugdenkend aan de brandweerlieden en de politieman die aldaar het leven hebben verloren, wensen wij een hulde te brengen aan al het politie- en brandweerpersoneel van ons land. Zoals hun collega's uit de streek van Ath, staan ook zij altijd klaar om, desnoods met levensgevaar, hun medeburgers te beschermen. Ik stel er dan ook prijs op ze nog eens aan te moedigen, te feliciteren, en te danken.

Dames en Heren,
Zoals U weet, vieren wij volgend jaar de 175ste verjaardag van ons land en ook de 25ste verjaardag van ons federalisme. Naar aanleiding hiervan zullen er het ganse jaar door allerhande manifestaties worden georganiseerd. Ze zullen resoluut op de toekomst en op ons "beter samenleven" zijn gericht.

Ik denk onder meer aan de volksfeesten ter gelegenheid van 21 juli, aan de uitwisselingsprogramma's tussen scholen uit het Noorden en het Zuiden van ons land, aan de sportwedstrijden, de culturele tentoonstellingen.

Er is ook het Internationaal Congres over Federalisme. Het zal plaatshebben in de loop van volgend kwartaal en ons in de gelegenheid stellen onze eigen ervaring te toetsen aan die van andere landen. Een tentoonstelling "Made in Belgium" zal enkele markante feiten uit onze geschiedenis in herinnering brengen. Uiteraard zullen muziek en litteratuur in deze vieringen ruim aan bod komen.

Ik denk ook aan de opening, op het Paleizenplein, van een museum dat de geschiedenis van België in beeld zal brengen. En tenslotte is er nog de herdenking van de honderdste verjaardag van de geboorte van Koningin Astrid.

Deze vieringen en herdenkingen zullen niet alleen ons verleden oproepen. Zij zullen ook doen nadenken over de toekomst en de vraag behandelen welke specifieke taak voor ons land is weggelegd in de huidige wereld.
Ik ben er immers van overtuigd dat wij een welbepaalde boodschap kunnen brengen. Ze bestaat erin verschillende culturen echt te doen samenleven binnen een zelfde politieke samenhang.

De oorzaak van de talrijke conflicten die de wereld teisteren is meestal te zoeken in de niet-erkenning van de etnische of religieuze of culturele identiteit van een deel van de bevolking. Een van de grote uitdagingen van onze tijd bestaat er dan ook in tussen verschillende bevolkingsgroepen een goede harmonie te realiseren, met eerbied voor de eigenheid van eenieder, en in de overtuiging dat die verschillen in identiteit, verrijkend zijn.
Precies die uitdaging neemt ons land terdege aan.

Enkele maanden geleden heb ik in Brussel de voorstelling bijgewoond van het jaarlijks ontwikkelingsrapport van de Verenigde Naties. De culturele verscheidenheid werd in dat document uitvoerig behandeld. Het onderstreepte dat de verscheidene identiteiten in België, zoals die van de gemeenschap of het gewest, de nationale, de Europese, in de overgrote meerderheid van de gevallen worden ervaren als complementair en zeker niet als tegengesteld.

Een harmonische eenheid met eerbied voor de verschillen, en de afwijzing van het in zichzelf gekeerd zijn, zijn boodschappen die ons land kan uitdragen. Laat ons die opdracht fier en zelfverzekerd vervullen.

De viering van onze 175ste verjaardag beoogt niet alleen een rijk verleden in het licht te stellen. Het is vooral een gelegenheid om ernstig na te denken over de vooruitgang en al het beloftevolle dat onze Belgische samenleving in zich draagt.

Het is in deze geest van nationale cohesie, die trouwens gewenst wordt door de meerderheid van de bevolking, dat de Koningin en ikzelf en gans onze Familie U allen een Vrolijk Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar wensen.