Nationale Feestdag

  • 22/07/2007
Zie ook:
Thema:
Plaats:
Toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag.
Belga

Dames en Heren,

In de eerste plaats hecht ik eraan iedereen hartelijk te danken die mij wensen van spoedig herstel heeft toegestuurd na mijn recente operatie. Ik was er zeer door getroffen. Eens te meer heb ik persoonlijk kunnen vaststellen hoezeer de medische zorgen in ons land van heel hoog niveau zijn, en ik sta erop onze artsen en ons verzorgend personeel mijn bewondering te betuigen. Ik denk ook aan de talrijke zieke personen en wens ze een spoedig herstel toe.

Ter gelegenheid van onze Nationale Feestdag heb ik u meer dan eens aangespoord moeite de doen om onze verschillende gemeenschappen beter te leren kennen en om vaker de dialoog met hun burgers aan te gaan. De culturele verscheidenheid van ons land, als we ze goed beleven, is een geweldige troef.

Het is dan ook met werkelijk genoegen dat ik de jongste maanden heb kennis genomen van meerdere initiatieven die door burgers werden genomen om een betere wederzijdse beeldvorming te bewerken.

Vooreerst is er dat mooie experiment dat twee kranten, een Nederlandstalige en een Franstalige, hebben opgezet om samen gedurende een maand in ieder van onze gemeenschappen en gewesten poolshoogte te nemen op zeer verschillende gebieden die de burger rechtsreeks raken. Die uitwisseling heeft de journalisten en de lezers een beter begrip bezorgd van de andere gemeenschap en heel wat karikaturen, clichés en vooroordelen uit de wereld geholpen. Dit is een belangrijk feit, en ik had de gelegenheid met beide hoofdredacteurs van die dagbladen erover te spreken en hen te feliciteren met hun initiatief.

De inspanningen van meerdere andere kranten om talenten uit de andere gemeenschappen aan het licht te brengen heb ik ook op prijs gesteld. Ze zijn zeer waardevol want ze laten ons toe de creativiteit van elke gemeenschap beter te waarderen.

Sinds geruime tijd informeren de audiovisuele media hun luisteraars en kijkers over thema's die de volle aandacht genieten in de andere gemeenschappen en vermelden ze de onderwerpen die er geregeld voorkomen. Zodoende verruimen ze de blik van onze medeburgers.

Op cultureel vlak heb ik grote waardering voor het interessante initiatief dat uitging van negentig Nederlandstalige, Franstalige, en meertalige Brusselse kunstenorganisaties die een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend.
Feitelijk, verbinden die organisaties zich ertoe op verschillende vlakken samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van de communicatie door, onder meer, tweetalige programma's en promoties aan te bieden. Bovendien zullen die instellingen hun infrastructuur voor elkaar toegankelijk stellen, hun publiek, hun studenten en docenten uitwisselen. Het beoogde doel is elke cultuur aan de andere culturen voor te stellen om ze alle, dankzij die contacten, wederzijds te verrijken. Ik heb de verantwoordelijken van het Brussels Kunstenoverleg en van de Réseau des Arts à Bruxelles ontmoet en ben vooral getroffen geweest door hun gedrevenheid een positieve, enthousiasmerende boodschap uit te dragen, een boodschap van collegialiteit en solidariteit tussen instellingen, kunstenaars en publiek. De culturele wereld vervult nogal dikwijls een pioniersrol.

Bovendien heb ik veel bewondering voor de talrijke initiatieven van het Prins Filipfonds. Het streeft er naar elke vorm van dialoog tussen personen komende uit onze drie gemeenschappen aan te moedigen, wat onder meer vele uitwisselingen inhoudt tussen klassen van het secundair en van het basisonderwijs van onze verschillende gemeenschappen. Projecten worden ook ontwikkeld op het niveau van het technisch- en beroepsonderwijs en van de Hogescholen. Verenigingen van verschillende gemeenschappen worden aangespoord om hun ervaring op het vlak van de jeugd, de cultuur, of het milieu met elkaar te delen. Een ander origineel initiatief van het Prins Filipfonds is Belgodyssée dat aan jonge Vlaamse en Franstalige journalisten de kans biedt samen reportages te maken in het ganse land.

Het heeft me ook getroffen dat verschillende organismen talrijke acties ondernemen om de kennis van de taal van de anderen aan te moedigen. Dat is onmisbaar om hun cultuur te waarderen, het gesprek aan te gaan, en ook bijzonder nuttig inzake werkgelegenheid.

Op economisch vlak heb ik interessante ontwikkelingen kunnen vaststellen, bijvoorbeeld de vele inspanningen om de interregionale mobiliteit van de werknemers te bevorderen, en ik sta erop alle verantwoordelijken aan te moedigen die acties verder te zetten en te intensiveren. Dit is zeker belangrijk voor de economie maar ook op sociaal en cultureel vlak. Bovendien nemen economische verantwoordelijken deel aan projecten in andere gewesten en ze stellen er hun ervaring ter beschikking.

Tot slot groeit er een vruchtbare samenwerking tussen Vlaamse en Franstalige universiteiten.

Die levendige bedrijvigheid versterkt de banden tussen de bewoners van onze gemeenschappen en gewesten en maakt hen tot betere burgers van ons land, van Europa en van de wereld. Zoals een Europese Commissaris uit een naburig land schreef, bewijst dit dat de culturele diversiteit van een land bron kan zijn van eenheid rond gemeenschappelijke visies en ondernemingen.

Bij mijn recent bezoek aan de Verenigde Naties in New York, waar ons land deelneemt aan de werken van de Veiligheidsraad, heb ik eens te meer kunnen vaststellen hoezeer onze culturele verscheidenheid internationaal wordt gewaardeerd omdat zij ons toelaat andere culturen beter te begrijpen en de toenadering tussen verschillende volkeren en landen in de hand werkt.

Ik hoop dat die initiatieven van de burgers nog meer diepgaand en talrijker zullen worden, en met deze wens zeggen de Koningin, ikzelf en gans onze familie U allen van harte een heel gelukkige Nationale Feestdag.