Staatsbezoek Hongarije - Toespraak

  • 16/04/2008
Zie ook:
Thema:
Plaats:

Mijnheer de President,

Het is met vreugde dat de Koningin en ikzelf U verwelkomen in België ter gelegenheid van uw Staatsbezoek.

Uw academisch parkoers en uw werkzaamheden in de samenleving maken indruk. Door uw engagement ten dienste van de fundamentele rechten en de vrijheid van meningsuiting hebt U uw stempel gedrukt op de overgang van uw land tot de democratie. Als uitmuntend specialist in burgerlijk en grondwettelijk recht werd U, opeenvolgend en tot driemaal toe, aangesteld om het Voorzitterschap van het Grondwettelijk Hof te bekleden. Uw inspanningen ten bate van het merkwaardig cultureel erfgoed van Hongarije, en voor het behoud van het milieu stellen wij ook zeer op prijs.

Mijnheer de President,
Excellenties, Dames en Heren,

De banden tussen onze twee landen zijn aloud en zeer hartelijk. Sinds de 19de eeuw hebben Hongaren en Belgen familiebanden en genegenheid opgebouwd die sindsdien almaar hechter werden. De nasleep van de dramatische gebeurtenissen in Hongarije tijdens de herfst van 1956 hebben ons land diep geroerd. Van de 10.000 Hongaren die toen naar België zijn gevlucht, zijn er velen hier gebleven. Zij hebben zich perfect geïntegreerd en sommigen bereikten zelfs de hoogste functies. De activiteit van het Hongaars Cultureel Centrum in Brussel getuigt van de belangstelling van uw land voor een actieve aanwezigheid in België.

Omgekeerd, heeft het Belgische bedrijfsleven op grote schaal ingespeeld op het invoeren van de markteconomie in Hongarije. Ook daar heeft uw land een pioniersrol vervuld en met honderden dragen Belgische ondernemingen nu bij tot de bloei van uw economie. Zij stellen hun know how en hun expertise ter beschikking en scheppen werkgelegenheid voor tal van uw landgenoten.

De Gemeenschappen en de Gewesten van ons land zijn zeer actief in Hongarije en versterken onze aanwezigheid onder meer op het vlak van de cultuur, van de opvoeding en van de bijstand aan Kleine en Middelgrote Ondernemingen. De samenwerking tussen onze politie en gerechtelijke diensten is ook zeer waardevol. Ik verheug me over die contacten die onze betrekkingen verrijken.

Voortaan ontwikkelen onze banden zich in het kader van een gemeenschappelijk lidmaatschap van de NAVO en van de Europese Unie. Uw land dat in Centraal Europa een van de eerste was om zich te ontsluiten voor vrijheid en democratie is nu vast verankerd in de Euro-Atlantische instellingen. Het is ook in die samenhang dat U werkt aan een beleid van respect voor de minderheden in Hongarije, van strijd tegen de corruptie, en van economische en administratieve hervormingen.

Hongarije, dat de eerste lidstaat was om het Verdrag van Lissabon te bekrachtigen, deelt met ons land dezelfde inzichten betreffende het Europees beleid en de toekomst van de Unie. Dat is veelbelovend voor de toekomstige Trojka van de Europese Unie, die we samen met U en met Spanje zullen vormen in 2010 en 2011.

We zijn ook partners in Kosovo en Afghanistan waar onze troepen de internationale inspanningen steunen om daar, vrede, goed bestuur, democratie en de rechtstaat te vestigen. België brengt in het bijzonder grote waardering op voor de rol die Hongarije speelt met het oog op stabiliteit in Centraal Europa en in de Balkan, alsook voor uw steun aan de inspanningen van de internationale gemeenschap in Centraal Afrika.

Mijnheer de President,

In de loop van ons Staatsbezoek aan uw mooi land, in juni 2002, hebben de Koningin en ikzelf, ter plaatse kunnen vaststellen hoe intens de betrekkingen tussen Hongarije en België wel zijn. Met ontroering herinneren we ons het warme welkom waarmee uw landgenoten ons bij die gelegenheid hebben ontvangen.

Uw Staatsbezoek aan België biedt ons de gelegenheid onze uitstekende verstandhouding opnieuw te huldigen. Daarom nodig ik U allen uit, uw glas te heffen op de gezondheid van de Heer President, en op de vriendschap tussen Hongarije en België. En, Mijnheer de President, ik neem deze gelegenheid te baat om in ?t bijzonder op de gezondheid van uw echtgenote te drinken. Wij wensen haar een spoedig herstel toe, en betreuren oprecht dat zij niet aanwezig kon zijn aan uw zijde tijdens dit bezoek aan ons land.