Hulpfonds van de Koningin

De vzw "Hulpfonds van de Koningin" heeft als doel de Koningin te helpen in haar liefdadige en sociale werken door, volgens haar richtlijnen, fondsen voor deze werken in te ramelen, tot haar beschikking te stellen of toe te wijzen.

De vzw kan meewerken an de oprichting of de ontwikkeling van instellingen waarvoor de Koningin een speciale belangstelling heeft.

De vzw realiseert haar doel door:

Hulp aan behoeftige en in dringende nood verkerende personen

De aanvragen om hulp die aan de Koningin worden gericht, of aan andere leden van de Koninklijke Familie, hebben vooral betrekking op financiële, woning- of sociale problemen.

Elke aanvraag wordt onderzocht door het sociaal secretariaat van de Koningin en geeft aanleiding tot een van de volgende acties:

  • Advies of raad aan de betrokkene(n) en verwijzing naar een geschikte hulpinstelling.
  • Contact via het secretariaat met de officiële instanties of betrokken instellingen (ministerie, gemeente, OCMW, RKW, RIZIV, Woningfonds, RVA, enz.) voor onderzoek of behandeling van het probleem.
  • Voor situaties die als bijzonder en uitzonderlijk worden beschouwd, wordt een onderzoek gevraagd aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk of aan de bevoegde sociale dienst. Op hun aanbeveling kan het Hulpfonds van de Koningin eventueel een beperkte financiële noodhulp toekennen.

Hulp aan sociale projecten waarvoor de Koningin speciale belangstelling heeft

De vereniging verleent ook steun aan vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratiekansen van jongeren en/of hun families te verhogen en die beantwoorden aan duidelijk omschreven criteria zoals:

  • de mate waarin het project een concreet antwoord biedt op de ongelijkheid van kansen;
  • de originaliteit van het initiatief;
  • de raming van de kansen op succes en de duurzaamheid van het project;
  • enz.

Contact:

Secretariaat van de Koningin
Koninklijk Paleis
Brederodestraat 16
1000 Brussel