Hulpfonds van Koningin Fabiola

De v.z.w. "Hulpfonds van Koningin Fabiola" heeft tot doel Hare Majesteit Koningin Fabiola te helpen bij haar filantropische en sociale actie, door de hiertoe bestemde fondsen in te zamelen en ter beschikking te stellen van Hare Majesteit.

Zij verleent haar medewerking aan de oprichting of uitbouw van instellingen waarvoor Koningin Fabiola bijzondere belangstelling betoont.

Mits de door de wet vereiste toelatingen, kan de vereniging giften onder levenden of bij testament ontvangen en, meer algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben.

De v.z.w. "Hulpfonds van Koningin Fabiola" ijvert voor betere levensomstandigheden door het toekennen van punctuele giften en het aanmoedigen van manifestaties en gebeurtenissen die op touw worden gezet om hulp te bieden aan de minst bedeelden.

De v.z.w. steunt projecten ter bestrijding van de kansarmoede en stelt middelen ter beschikking voor medische, sociale en pedagogische initiatieven.

Sedert verscheidene jaren wordt regelmatig steun verzekerd in twee domeinen : de dyslexie en de strijd tegen de mensenhandel.