Werking

De Koning wordt bijgestaan door een groep medewerkers die het Huis van Zijne Majesteit de Koning vormen. Zij helpen hem alle aspecten van zijn functie als Staatshoofd te vervullen.

De andere Leden van de Koninklijke Familie worden eveneens omringd door medewerkers voor de functies die zij uitoefenen in naam van de Koning. Deze medewerkers zijn geïntegreerd in verschillende Huizen en Diensten : het Huis van Zijne Majesteit Koning Albert, de Dienst van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en de Dienst van Zijn Koninklijke Hoogheid Prins Laurent.

Een overlegraad, voorgezeten door de Secretaris-generaal van het Huis van de Koning, is belast met de uitwerking van het algemeen beleid van het Paleis, het voorstellen van een programma op korte en middellange termijn, alsook het bevorderen van het overleg, de communicatie en de coördinatie binnen het Huis van de Koning en met de Huizen en Diensten van de andere leden van de Koninklijke Familie. Deze raad vergadert meerdere malen per week, ofwel op het niveau van de medewerkers van de Koning en de Koningin, als in uitgebreider vorm, met de raadgevers van de andere leden van de Koninklijke Familie.

De Koning zit elke maandag een vergadering voor van de Overlegraad, waar de Secretaris-generaal, de Kabinetschef, de Directeur Media & Communicatie, het Hoofd van het Militair Huis, de Protocolchef, de Intendant van de Civiele Lijst et de Secretaris van de Koningin op aanwezig zijn.

Huis van Zijne Majesteit de Koning

Het Huis van Zijne Majesteit de Koning draait rond vijf entiteiten : het Kabinet van de Koning, het Secretariaat-generaal van het Huis van de Koning, het Militair Huis van de Koning, de Civiele Lijst van de Koning en het Secretariaat van de Koningin. Ook het Veiligheidsdetachement van het Koninklijk Paleis maakt er deel van uit. De Koning werkt dagelijks met zijn ploeg medewerkers.

Het Kabinet van de Koning

Het Kabinet van de Koning staat de Koning bij in het politiek, gerechtelijk, wetgevend en administratief domein, in het domein van de communicatie en de relaties met de media en in het domein van de diplomatieke relaties van het Staatshoofd. Hij verzekert de band tussen de Koning en de federale, de gemeenschap en de regionale regeringen, de politieke milieus en de vakbonden, de media en de buitenlandse Staten.

De Kabinetschef volgt dagelijks het nationaal politiek, economisch en sociaal leven en informeert de Koning hierover. Hij doet voorstellen voor de politieke audiënties van de Koning en bereidt deze voor. Hij staat de Koning bij met de voorbereiding van Zijn toespraken.

De Adjunct-kabinetschef en Diplomatiek Adviseur informeert de Koning over de internationale politieke evolutie, hij staat de Koning ter zijde bij de voorbereiding van Zijn officiële bezoeken aan het buitenland en bereidt de audiënties met internationaal karakter van de Koning voor.

De Adjunct- kabinetschef en Juridisch Adviseur kijkt de documenten na die ter ondertekening aan de Koning voorgelegd worden en staat de Kabinetschef bij.

De Directeur en Adjunct- directrice van de Dienst Media & Communicatie, verzorgen de relaties met de Belgische en buitenlandse schrijvende en audiovisuele pers. Zij organiseren de contacten met de media ter gelegenheid van de publieke activiteiten van de Koning, van de Koningin en van de Leden van de Koninklijke Familie. Zij coördineren het mediabeleid en beheren de website van het Koninklijk Paleis.

De Directrice van de Dienst Rekwesten en Sociale Zaken behandelt de verzoeken om sociale hulp die aan de Koning, aan de Koningin en aan de andere Leden van de Koninklijke Familie gericht zijn. Zij adviseert de Koning in sociale materies en onderzoekt de aanvragen om koninklijke gunsten (Hoge Bescherming, de toekenning van de titel "Koninklijk" aan organisaties, Erevoorzitterschappen, peterschap enz.) en felicitaties voor jubilarissen (huwelijken, honderdjarigen).

De Economisch Adviseur adviseert de Koning over economische materies en bereidt  Zijn audiënties in dit domein voor. Zij assisteert het Lid van de Koninklijke Familie die door de Koning belast is met het voorzitten van de Belgische economische missies in het buitenland, die samen door de Regio's en het Federaal Agentschap voor Buitenlandse Handel georganiseerd worden, in coördinatie met de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De Archivaris bewaart en inventariseert de archieven van de departementen en diensten van het Paleis, zowel van de bestaande diensten als van de diensten die niet meer bestaan. Hij staat tevens ter beschikking van vorsers die het archief wensen te raadplegen.

Het Secretariaat-generaal van het Huis van de Koning

Het Secretariaat-generaal is belast met de algemene coördinatie van de activiteiten van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, in België en in het buitenland, op protocollair, programmatisch en logistiek vlak. Het Secretariaat-generaal coördineert ook de activiteiten in België en in het buitenland van de andere Leden van de Koninklijke Familie. Het Secretariaat-generaal is bovendien verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de contacten van de Koning met de civiele maatschappij in België.

De Secretaris-generaal volgt dagelijks de belangrijke maatschappelijke kwesties in België en informeert de Koning hierover. Hij stelt de activiteiten voor van de Koning en de Koningin in het domein van de samenleving en bereid ze voor.  Hij coördineert de audiënties van de Koning en van de Koningin met de vertegenwoordigers van de civiele maatschappij. Hij coördineert de organisatie van alle activiteiten van de Koning en van de Koningin in België en in het buitenland. Hij verzekert de regelmatige contacten met de Huizen en de Diensten van de Leden van de Koninklijke Familie en coördineert hun activiteiten. Hij zit de coördinatievergaderingen voor tussen de medewerkers van het Huis van de Koning.

De Protocolchef is belast met het organiseren en het implementeren van de publieke activiteiten van de Koning en de Koningin in België en in het buitenland, in samenwerking met de verschillende medewerkers. Hij wordt bijgestaan door een Adjunct-protocolchef.

De Adviseur bij het Huis van de Koning adviseert de Koning en de Koningin onder andere over culturele aangelegenheden. Hij helpt de Secretaris-generaal en de Protocolchef bij de voorbereiding van de koninklijke activiteiten.

De Attaché bij het Huis van de Koning staat de Secretaris-generaal bij in al zijn coördinerende taken, in zijn contacten met de civiele maatschappij en in de organisatie en implementatie van de publieke activiteiten.

De Commandant van de Koninklijke Paleizen heeft de leiding over het geheel van het onderhoudspersoneel. Hij is verantwoordelijk voor de logistieke steun aan de activiteiten van Zijne Majesteit de Koning en van de Leden van de Koninklijke Familie. Hij is ook verantwoordelijk voor het goed verloop van het dagelijks leven, voor het onderhoud van de Paleizen, Kastelen en Residenties. Op dit moment is de Commandant van de Paleizen ook Directeur van de Koninklijke Jachten. In deze hoedanigheid, beheert hij het geheel van het personeel van de Koninklijke Jachten, hij plant, organiseert en bestuurt de jachtactiviteiten, waakt erover dat het jachtreglement gerespecteerd wordt en verzorgt het contact met de bevoegde overheden in deze materie.

Het Militair Huis van de Koning

Het Militair Huis wordt geleid door een opperofficier, het Hoofd van het Militair Huis, die de Koning bijstaat bij het uitoefenen van de bevoegdheden die de Grondwet hem toekent op het vlak van Defensie. Hij volgt de internationale veiligheidstoestand op, alsook de standpunten die internationale organisaties in deze materie innemen en licht de Koning hierover in. Hij houdt de Koning op de hoogte van de situatie, de middelen, de werking en de opdrachten van de Strijdkrachten in de context van het Belgisch buitenlandsbeleid, in nauwe samenwerking met het Kabinet van de Koning. Hij wordt bijgestaan door een hoofdofficier, de Adviseur bij het Militair Huis van de Koning.

Het Hoofd van het Militair Huis van de Koning verzekert de coördinatie met het Veiligheidsdetachement van het Paleis en beheert de Informaticadienst.

Tot het Militair Huis behoren eveneens de Vleugeladjudanten en de Ordonnansofficieren :

  • De Vleugeladjudanten van de Koning zijn opperofficieren of hoofdofficieren die door de Koning belast worden belangrijke bezoekers te begeleiden, of de Koning te vertegenwoordigen bij gelegenheden waarop hijzelf niet kan aanwezig zijn.
  • De Ordonnansofficieren van de Koning zijn, volgens beurtrol, permanent ter beschikking van de Vorst, vergezellen hem bij zijn verplaatsingen en staan hem bij in de praktische uitvoering van zijn taken.

De Civiele Lijst van de Koning

De Intendant van de Civiele Lijst van de Koning staat in voor de algemene leiding over het beheer van het personeel, van de financiële en van de materiële middelen.

Als afgevaardigd bestuurder, verzekert hij de dagelijkse werking van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth en van de vzw De Werken van de Koningin. Hij verzekert de contacten met zowel de  directie van de Regie der Gebouwen als met de Koninklijke Schenking, waarvan hij door zijn functie lid is van de raad van bestuur. Hij beheert ook de Koninklijke Verzameling (die aan de Staat toebehoort, maar ter beschikking wordt gesteld van de Koning).

Hij wordt bijgestaan door de Schatbewaarder van de Civiele Lijst, die hoofdzakelijk is belast met het toezicht over de financiële middelen, de boekhouding en het personeelsbeheer.

Het Secretariaat van de Koningin

De Secretaris van de Koningin stelt de audiënties, de bezoeken en de publieke activiteiten van de Koningin voor, bereidt ze voor en zorgt voor de opvolging ervan. Hij coördineert het werk van de Eredames van de Koningin die werken volgens een beurtrol.

Naar boven