Startseite / Agenda / Ansprache Ihrer Majestät der Königin - Womed Award

Ansprache Ihrer Majestät der Königin - Womed Award

8 März 2017

(Ansprache vorgetragen auf Flämisch und Spanisch)

Ansprache Ihrer Majestät der Königin
Womed Award Zuid Markant
KBC Brüssel, 8 März 2017

Excellenties,

Dames en Heren,

Vandaag vieren we de Internationale Dag van de Vrouw én brengen we tevens hulde aan het vrouwelijk ondernemerschap. Een symbolische gelegenheid om de aandacht te vestigen op de ongelijkheden die nog steeds bestaan tussen man en vrouw, ook op het vlak van ondernemerschap. Vrouwelijk ondernemerschap draagt bij aan het creëren van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, alsook aan de vermindering van sociale uitsluiting en de versterking van de sociale samenhang.

De uitreiking vanavond van de tweejaarlijkse Womed Award Zuid van Markant is hiervan een overtuigend voorbeeld. Onze samenleving moet aandacht blijven vragen voor de rol van de vrouw in de maatschappij, voor de gelijkheid van kansen tussen man en vrouw.

Deze positieve waardering van de status van de vrouw wordt uitdrukkelijk gedragen door de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Als pleitbezorger van deze doelstellingen, die de Verenigde Naties anderhalf jaar geleden unaniem goedkeurden, hecht ik veel waarde aan initiatieven die de ontplooiing van de burger en de bescherming van de mensenrechten, ook die van vrouwen en kinderen, in de hand werken.

De nieuwe agenda 2030 huldigt een brede, holistische aanpak. De doelstellingen staan niet op zichzelf. Zij kunnen slechts verwezenlijkt worden indien vooruitgang wordt geboekt op vele domeinen. Zij zijn bovendien universeel en inclusief. Zij gelden niet enkel voor bepaalde landen of groepen van landen. Ze zijn relevant voor alle landen van de wereld. De duurzame doelstellingen stellen bovendien de burger meer centraal dan tot nu het geval was. Vandaar ook meer aandacht voor gelijkwaardigheid, zoals gelijkheid tussen man en vrouw.

Zowel in het Noorden als in het Zuiden is vrouwelijk ondernemerschap een belangrijke hefboom voor ontwikkeling, in het bijzonder voor duurzame ontwikkeling. De economische rol van de vrouw, de rol van de vrouwelijke ondernemer, wordt terecht steeds beter erkend en aangemoedigd.

Naarmate ook de mentaliteit van de mannen in die zin evolueert, zal deze harmonische complementariteit tussen man en vrouw bijdragen aan welvaart en welzijn. Uit onderzoek blijkt immers dat deze gelijkwaardigheid een meerwaarde biedt voor de prestaties van economieën en bedrijven.

Er zijn daarbij natuurlijk begeleidende maatregelen nodig: maatregelen die bescherming bieden, die persoonlijke ontplooiing structureel ondersteunen. In dat verband kan de noodzaak van de toegang tot onderwijs voor jonge meisjes, van de kwaliteit van het onderwijs en van de permanente vorming niet voldoende onderstreept worden. Hun economische en financiële onafhankelijkheid, inclusief het recht op eigendom, zal hun ondernemerszin stimuleren. En ook de solidariteit onder vrouwen zal hun kansen en rechten vrijwaren en versterken.

Quiero expresarles mi inmenso orgullo al poder saludar, en estos momentos, a las tres finalistas que acaban de llegar de El Salvador. Sean ustedes bienvenidas y permìtanme que les traslade mi felicitaciòn màs sincera.

Ustedes son un sìmbolo de esperanza verdadera y un ejemplo para sus familias, para sus comunidades y para todos nosotros.

Estoy plenamente convencida de que este premio es, por un lado, reconocimiento a una trayectoria ejemplar y, por otro, acicate para hacer frente a un futuro en que deben confiar plenamente en sus capacidades para afrontarlo.

La confianza en esas capacidades es el ingrediente indispensable para su desarollo personal y para el de sus comunidades.

De verhalen van de drie genomineerden uit het Zuiden leren ons dat ze het niet altijd gemakkelijk hebben gehad. Hun leergierigheid en hun volharding, maar ook de steun die ze bij de opleiding genoten, hebben tot resultaten geleid die we vandaag bekronen. Deze inzet levert hun een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen op en zal voor vele anderen een sterke aanmoediging betekenen.

Dit heb ik eveneens persoonlijk kunnen vaststellen bij een recent bezoek aan de zuidelijke provincie Saravan in Laos. Ook hier is de vrouw een belangrijke economische motor, niet alleen binnen de familie en de gemeenschap, maar ook voor de duurzame ontwikkeling van haar land.

Dames en Heren,

Vrouwelijk economisch leiderschap verdient niet alleen aanmoediging in het Zuiden, maar ook in het Noorden. Ook hier moeten inspanningen voortgezet worden om het vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen. Want ook bij ons bestaan er nog steeds hindernissen die het initiatief ontmoedigen.

Ik denk aan het broze evenwicht tussen werk en privéleven; vaak is er, bijvoorbeeld, te weinig tijd voor netwerking; ik denk ook aan de toegang tot financiering die niet altijd evident is … aangezien vrouwen een hoger risico zouden inhouden. Sommige stereotiepe ideeën houden inderdaad nog hardnekkig stand. Onderwijs en opleiding waarbij ondernemerscultuur jong wordt aangeleerd, reiken goede oplossingen aan.

Toch kunnen ervaren zakenvrouwen een rolmodel zijn voor de jonge ondernemer. Gevestigde waarden uit de ondernemerswereld kunnen hun ervaringen en goede praktijken delen en via mentorschap een verschil maken voor de jongere generatie ondernemers.

Met vrouwelijk talent, wilskracht en engagement wordt er duurzaam aan onze ontwikkeling voortgebouwd. De vrouwen die vanavond worden gehuldigd, geven een krachtig signaal en bieden een inspirerend antwoord aan een wereldwijde uitdaging.

Ik dank u.