Nieuwe federale regering

11 Oktober 2014

Zijne Majesteit de Koning ontving vanmorgen Dhr. Charles Michel, Eerste Minister, in audiëntie op het Paleis te Brussel. De Koning aanvaardde het ontslag van de regering. Dhr. Michel heeft de Koning de namen van de Ministers en Staatssecretarissen van de nieuwe regering voorgelegd. De leden van de regering leggen de eed af deze morgen om 10 uur op het Paleis te Brussel.

De lijst van de Ministers en Staatssecretarissen die door de Koning benoemd zijn, luidt als volgt:

De h. K. PEETERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel.

De h. J. JAMBON, Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen.

De h. A. DE CROO, Vice-Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking,  Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post.

De h. D. REYNDERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen.

De h. H. JAMAR, Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij.

De h. K. GEENS, Minister van Justitie.

Mevr. M. DE BLOCK, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De h. D. BACQUELAINE, Minister van Pensioenen.

De h. J. VAN OVERTVELDT, Minister van Financiën.

De h. W. BORSUS, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie.

Mevr. M.-C. MARGHEM, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling.

De h. S. VANDEPUT, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken.

Mevr. J. GALANT, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.

De h. P. DE CREM, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister belast met Buitenlandse Handel.

De h. B. TOMMELEIN, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Mevr. E. SLEURS, Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Financiën.

De h. T. FRANCKEN, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.