Home / Agenda / Address by His Majesty the King - Christmas and New Year (24/12/2015)

Address by His Majesty the King - Christmas and New Year (24/12/2015)

24 December 2015

(Video and text available in Dutch, French and German only.)

Toespraak van Z.M. de Koning ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar (24/12/2015).

Dames en heren,

Kerstmis en Nieuwjaar, het is de tijd om onze hoop in de toekomst kracht bij te zetten. Maar jammer genoeg is dit jaareinde getekend door de dramatische aanslagen in Parijs die ons diep hebben geschokt, ook in het besef dat het gevaar nog niet is geweken. Over de verschrikking heen die zich in Europa en elders heeft verspreid, staan onze democratieën voor een driedubbele uitdaging: zich beschermen, preventief optreden en blijven opbouwen. Ik heb er het volste vertrouwen in, dat wij in die opdracht zullen slagen.

De overheden hebben rustig, snel en daadkrachtig gereageerd op de terroristische dreiging.  Dank aan allen die zich hebben ingezet en die zich blijven inzetten om onze veiligheid te verzekeren, om de daders van deze aanslagen op te sporen en om nieuwe te voorkomen. De recente gebeurtenissen hebben bewezen hoe belangrijk het is om te investeren in justitie, politie, het leger en de inlichtingendiensten. Dank ook aan ieder van u, en in het bijzonder de inwoners van Brussel, voor uw waardige en verantwoordelijke houding in deze bewogen dagen.

Dames en heren,

Om onze maatschappij te beschermen, is het ook van fundamenteel belang ons niet te laten intimideren en ons niet tegen elkaar te laten opzetten. Dat is net wat onze tegenstanders beogen. Ik heb er vertrouwen in dat wij één zullen blijven, burgers van een open land. Een land, waarin de grote meerderheid van de inwoners van buitenlandse afkomst de kansen hebben gegrepen die hen werden aangereikt - en de waarden van ons land delen. Zij zijn zonen en dochters van dit land. Wie zijn geloof belijdt met eerbied voor de universele waarden van de mens mogen we niet over dezelfde kam scheren als de individuen die hun godsdienst misbruiken.

Het lijkt me ook belangrijk terug te keren naar wat aan de grondslag ligt van onze samenleving, en waar we absoluut aan vasthouden : onze waarden en de regels waarop onze maatschappij  berust. Dat brengt met zich mee, dat we onze kinderen moeten leren eerbied te hebben voor de diverse geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen. Alle hebben ze immers als gemeenschappelijke noemer: de wil om zin te geven aan het leven, respect te tonen voor anderen en zich voor hen open te stellen. Het in acht nemen van deze regels houdt ook een nultolerantie in ten aanzien van haatpredikers. Het impliceert ook dat we stigmatisering en segregatie onverbiddelijk blijven bestrijden.  En wie zich aangetrokken voelt tot fanatieke ideeën moeten we helpen om aan indoctrinatie te weerstaan.

Voorts heb ik er alle vertrouwen in dat we een harmonieuzer maatschappij kunnen opbouwen. En dan richt ik me in het bijzonder tot de jongeren. Jullie hebben de diepe wens om te geloven in het leven, in jezelf en in de ander. Omarm dat ideaal en investeer jullie energie en talent in alles wat ons samenbrengt. Want het evenwicht binnen een gezin, een wijk, een gemeente, een regio of een land, hangt in eerste instantie af van de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Het leven krijgt zin met projecten die anderen een plaats gunnen en hen het beste van zichzelf laten geven. Fanatici ontzeggen anderen net het recht om anders te denken en te leven.

Een project dat zin geeft aan het leven ontwikkelt zich in de tijd. Koester, bij het bouwen aan jullie toekomst, de banden met de generaties die jullie zijn voorafgegaan. Onze waarden zijn diep geworteld in de geschiedenis. Fanatici willen precies dat geheugen wissen.

Tot slot wil ik jullie ook aanmoedigen om met de mensen in jullie omgeving de dialoog aan te gaan over wat echt belangrijk is. Zo leer je de anderen én jezelf beter kennen. Ontdek de anderen in de beleving van hun cultuur, filosofische overtuiging of godsdienst. In tegenstelling tot de fanatici, die elke dialoog of debat weigeren.

Dames en heren,

Wij zijn in staat de beproevingen die we vandaag doormaken, te overwinnen. Dat weet ik zeker. De geschiedenis heeft bewezen dat ons maatschappijmodel sterker is dan fanatisme en totalitarisme. Maar we moeten blijven bouwen aan een menselijker en rechtvaardiger samenleving. De Koningin en ik en onze hele familie wensen u een Zalig Kerstfeest en een nieuw jaar vol levensvreugde.

Discours de S.M. le Roi à l'occasion de Noël et du Nouvel An (24/12/2015).

Mesdames et Messieurs,

Les Fêtes de Noël et de Nouvel An sont l'occasion de réaffirmer notre espoir dans l'avenir. En cette fin d'année nous restons malheureusement marqués par les dramatiques attentats perpétrés à Paris et conscients des menaces qui continuent à peser sur nous. Au-delà de l'horreur qui se multiplie en divers endroits, en Europe et ailleurs, nos démocraties sont confrontées à un triple défi : se défendre, prévenir, construire. J'ai pleine confiance en notre capacité de mener à bien cette tâche.

Face à la menace terroriste, nos autorités ont réagi avec calme, rapidité et détermination.  Je tiens à rendre hommage à tous ceux et celles qui se sont engagés et le restent plus que jamais pour assurer notre sécurité, poursuivre les coupables et prévenir de nouveaux attentats. Les événements récents ont prouvé combien il est important d'investir dans la justice, la police, l'armée et les services de renseignements. Je tiens aussi à vous remercier tous, et en particulier les habitants de Bruxelles, pour votre comportement digne et responsable pendant cette période difficile.

Mesdames et Messieurs,

Pour défendre notre société, il est aussi primordial de ne pas nous laisser intimider et de ne pas nous diviser. C'est ce que recherchent nos agresseurs. J'ai confiance dans le fait que nous resterons unis, citoyens d'un pays ouvert, où la grande majorité des compatriotes d'origine étrangère ont saisi les chances qui leur étaient offertes et partagent les valeurs de notre pays. Ils sont les fils et les filles de ce pays. Ne confondons pas ceux qui dévoient leur religion avec ceux qui la pratiquent dans le respect des valeurs universelles de l'humanité.

Ensuite, il me paraît important de revenir à ce qui fait le socle de notre société, ce à quoi nous tenons absolument : nos valeurs et nos règles de vie commune. Cela implique que nous éduquions nos enfants au respect des diverses religions et convictions philosophiques. Elles ont en commun la volonté de donner sens à la vie, de respecter autrui, de s'ouvrir aux autres. Le respect de ces règles communes, c'est la tolérance zéro par rapport aux discours de haine. C'est combattre jour après jour toute forme de stigmatisation et de ségrégation. C'est aussi aider les personnes tentées par des endoctrinements fanatiques à y résister.

Enfin, je suis confiant dans notre capacité à construire une société plus harmonieuse. Je voudrais pour cela m'adresser spécialement à vous, les jeunes, vous qui avez un désir profond de croire dans la vie, de croire en vous-même et de croire en l'autre. Cultivez cet idéal et investissez votre énergie et vos talents dans tout ce qui rassemble. L'harmonie d'une famille, d'un quartier, d'une commune, d'une région, d'un pays, dépend en premier lieu de notre façon de créer des liens les uns avec les autres.

Là, se trouve le sens de la vie, dans des projets qui reconnaissent une place à l'autre et qui lui permettent de donner le meilleur de lui-même. Ce sont les fanatiques qui refusent à l'autre le droit de penser et de vivre autrement.

Tout projet qui donne sens à la vie se construit dans le temps. Pour bâtir l'avenir, cultivez les liens avec les générations qui vous précèdent. C'est dans l'histoire que nous enracinons nos valeurs. Les fanatiques, eux, veulent effacer toute trace de l'histoire.

Finalement, je vous encourage à dialoguer et à débattre sur les questions essentielles. Le dialogue et le débat sont au cœur de la rencontre de l'autre tout comme de la connaissance de soi. Allez à la découverte de l'autre dans sa culture et ses convictions philosophiques et religieuses. Au contraire du fanatisme, qui lui, refuse tout débat.

Mesdames et Messieurs,

Je sais que nous sommes capables de surmonter les épreuves auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. L'histoire a prouvé que notre modèle est plus fort que tous les fanatismes et tous les totalitarismes. Mais il nous faut continuer à construire ensemble cette société, plus humaine et plus juste. La Reine et moi et toute notre famille vous souhaitons une joyeuse Fête de Noël et une nouvelle année pleine de joie de vivre.

Weihnachts- und Neujahrsansprache S.M. der König (24/12/2015).

Meine Damen und Herren,

Weihnachten und Neujahr, das ist die Zeit, unsere Hoffnung in die Zukunft zu bekräftigen. Aber leider ist das Ende dieses Jahres gezeichnet von den schrecklichen Anschlägen in Paris, die uns tief erschüttert haben, und uns ist bewusst, dass die Bedrohung noch nicht gebannt ist. Über den Schrecken hinaus, der sich in Europa und anderswo verbreitet hat, stehen unsere Demokratien vor einer dreifachen Herausforderung : sich wehrhaft zeigen, vorbeugen und weiter aufbauen. Ich habe vollstes Vertrauen, dass wir diese Aufgabe bewältigen werden.

Unsere Behörden haben auf die terroristische Bedrohung mit Besonnenheit, Schnelligkeit und Entschlossenheit reagiert.  Mein besonderer Dank gilt all denjenigen, die sich dafür eingesetzt haben und sich weiter dafür einsetzen, unsere Sicherheit zu garantieren, die Schuldigen zu verfolgen und weitere Anschläge zu verhindern.  Die Ereignisse haben bewiesen, wie wichtig es ist, in die Justiz, die Polizei, die Armee und die Nachrichtendienste zu investieren.  Ich danke auch jedem von Ihnen, insbesondere den Einwohnern von Brüssel, für Ihr würdiges und verantwortungsbewusstes Verhalten in diesen bewegten Tagen.

Meine Damen und Herren,

Um unsere Gesellschaft zu verteidigen, ist es auch ganz entscheidend, dass wir uns nicht einschüchtern und nicht spalten lassen.  Das wäre genau das, was unsere Aggressoren wollen.  Ich habe festes Vertrauen, dass wir geeint bleiben als Bürger eines offenen Landes.  Ein Land, in dem die grosse Mehrheit unserer Mitbürger ausländischer Herkunft die Chancen ergriffen haben, die ihnen angeboten wurden, und die die Werte unseres Landes teilen.  Sie sind Söhne und Töchter dieses Landes.  Wir dürfen nicht diejenigen, die ihre Religion mit Respekt vor den universellen Werten des Menschen ausüben, mit denjenigen über einen Kamm scheren, die ihre Religion missbrauchen.

Darüber hinaus erscheint es mir wichtig, dass wir uns zurückbesinnen auf das, was den Sockel unserer Gesellschaft ausmacht, zu dem wir absolut stehen :  unsere Werte und unsere Regeln des Zusammenlebens.  Dazu gehört, dass wir unseren Kindern den tiefen Respekt vor den verschiedenen Glaubensüberzeugungen und Weltanschauungen beibringen.  Sie alle haben eines gemein : sie wollen helfen, dem Leben einen Sinn zu geben, die anderen zu achten und ihnen gegenüber offen zu sein.  Die Achtung dieser gemeinsamen Regeln beinhaltet auch eine Nulltoleranz gegenüber Hasspredigern.  Das heisst auch, dass wir unermüdlich jede Art der Stigmatisierung und Ausgrenzung bekämpfen müssen.  Und wer anfällig für fanatische Ideen ist, dem müssen wir helfen, der Indoktrination zu widerstehen.

Schliesslich bin ich voller Vertrauen, dass wir eine harmonischere Gesellschaft aufbauen können.  Und hierbei wende ich mich ganz besonders an die jungen Leute.  Sie haben den tiefen Wunsch, an das Leben, an sich selbst und an den anderen zu glauben.  Pflegen Sie dieses Ideal und investieren Sie Ihre Energie und Ihr Talent in alles, was uns zusammenführt.  Harmonie innerhalb der Familie, der Nachbarschaft, einer Gemeinde, einer Region oder eines Landes hängt in erster Linie von der Art und Weise ab, wie wir miteinander umgehen.

Das Leben bekommt Sinn mit Projekten, die dem anderen einen Platz zuerkennen und ihm erlauben, das Beste von sich selbst zu geben.  Fanatiker verweigern dem anderen gerade das Recht, anders zu denken und zu leben.

Ein Projekt, das dem Leben Sinn gibt, entwickelt sich über die Zeit.  Um Ihre Zukunft aufzubauen, pflegen Sie die Bindungen mit den Generationen, die Ihnen vorausgegangen sind.  Denn unsere Werte sind tief in der Geschichte verwurzelt.  Die Fanatiker hingegen wollen jede Spur der Geschichte auslöschen.

Zum Schluss möchte ich Sie ermuntern, miteinander zu sprechen und zu diskutieren über das, was wesentlich ist.  Denn im Dialog und in der Diskussion lernt man den anderen und sich selbst besser kennen.  Entdecken Sie den anderen wie er seine Kultur und seine Religion oder Weltanschauung lebt.  Fanatiker tun genau das Gegenteil : sie verweigern jegliche Diskussion.

Meine Damen und Herren,

Ich weiss, dass wir in der Lage sind, die Prüfungen, die sich uns heute stellen,  zu überwinden.  Die Geschichte hat bewiesen, dass unser Gesellschaftsmodell stärker ist als jeglicher Fanatismus und Totalitarismus.  Aber wir müssen gemeinsam weiterbauen an einer menschlicheren und gerechteren Gesellschaft.  Die Königin und ich und unsere ganze Familie wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr voller Lebensfreude.