Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van de Portugees-Belgische Business Meeting

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van de Portugees-Belgische Business Meeting

23 oktober 2018

Mijnheer de President,

Dames en Heren,

Deze ochtend had ik de gelegenheid een bezoek te brengen aan de Oceano Azul Foundation. Dit instituut huldigt terecht het beginsel dat economische ontwikkeling en de inzet voor een duurzamer milieu elkaar niet hoeven uit te sluiten. Integendeel, eigenlijk. Het driedaags bezoek aan Portugal is een kans om zulke inzichten te verwerven en ermee aan de slag te gaan in gezamenlijke Portugees-Belgische projecten.

Laat ons naar het grotere geheel kijken en in het licht van de internationale gebeurtenissen onze bilaterale betrekkingen in het juiste perspectief plaatsen. De wereldwijde economische crisis had vergaande gevolgen voor onze economieën en het leven van onze burgers. En we staan nog voor heel wat uitdagingen zoals werkloosheid, vergrijzing, ongelijkheid en de moeilijkheid om onze economie weer op krachten te brengen. Terwijl wij samenwerken om deze uitdagingen aan te gaan, komt het al lang bestaande en beproefde model van multilaterale besluitvorming  hoe langer hoe meer onder druk te staan.

Dames en Heren,

Tot wie kunnen we ons in deze omstandigheden beter wenden dan tot de vrienden van altijd, om samen een nieuwe dynamiek tot stand te brengen. De betrekkingen tussen Portugal en België gaan al eeuwen terug en leveren ook vandaag nog zeer tastbare resultaten op. Portugal verwelkomt heel wat Belgische toeristen en in België leeft een grote Portugese gemeenschap die integrerend deel uitmaakt van onze maatschappij en ten volle bijdraagt aan onze economie. De handel tussen onze landen is ook een verhaal van talrijke partnerschappen in de sectoren technologie, bouw, voeding, gezondheidszorg en geneeskunde, bankwezen en diensten. Maar er is zoveel meer dat we kunnen doen. Een grotere samenwerking zal de sociale en economische toekomst van onze beide landen ten goede komen.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om een paar concrete mogelijkheden te belichten om de samenwerking op het gebied van investeringen en handel te versterken. Nieuwe technologieën dringen steeds dieper door in ons leven. Er is nood aan een modernisering van de infrastructuur. We kijken heel anders naar mobiliteit. Het aandeel van groene energie wordt met de dag groter. Op al deze gebieden hebben onze ondernemingen geavanceerde oplossingen ontwikkeld. Zij kunnen van elkaar leren en samenwerken.

Ook de gezondheidszorg maakt een snelle evolutie door onder invloed van technologische, demografische en sociale veranderingen. België beschikt over enkele van de meest uitmuntende en geavanceerde medische centra. Portugal is kampioen in het aantrekken van innovatieve technologieën in deze sector. Laten we deze troeven combineren. Laten we in onze geïntegreerde Europese ruimte gezondheidsdeskundigen aanmoedigen over onze nationale grenzen heen te kijken en hun diensten en expertise ten dienste te stellen van buitenlandse patiënten.

Tegelijkertijd is het onze plicht erover te waken dat niemand achterblijft. We werken aan ons onderwijsstelsel opdat iedereen met de beste bagage de arbeidsmarkt kan opgaan. Sociaal ondernemerschap maakt volwaardig deel uit van onze economie en het doet mij bijzonder veel genoegen dat dit bezoek sociale ondernemers van onze beide landen bij elkaar brengt.

Tot slot ben ik ervan overtuigd dat we nog meer kunnen bereiken op het gebied van onze academische samenwerking. Tijdens dit bezoek is er ruimte voor contacten tussen enkele van onze toonaangevende academici en economische actoren. Laten we doen wat nodig is om internationale projecten, alternerend onderwijs, grensoverschrijdende onderwijs- en beroepsmobiliteit te stimuleren. Onze respectieve academische instellingen zijn werkelijk van wereldklasse. Zij begeleiden ons op de weg naar vooruitgang.

Mijnheer de President,

Dames en Heren,

Tot zover enkele ideeën over het hoe en waarom van een nauwere samenwerking tussen onze landen. Laten we daarbij zeker onze ethische, morele en sociale normen voorop blijven stellen bij alle projecten waaraan we samen gestalte willen geven. De hoeksteen van onze hechte vriendschapsband is ons gemeenschappelijk geloof in de fundamentele waarden van vrijheid, democratie, mensenrechten en welvaart voor iedereen. Mogen we deze waarden blijven delen en uitdragen in alles wat we ondernemen.

Ik dank u.