De Koning

Zijne Majesteit de Koning is geboren op 15 april 1960 in Brussel als de oudste zoon van Koning Albert II en Koningin Paola.

De Koning is de eerste kroonprins die geen privéonderwijs krijgt en een klassiek en tweetalig schooltraject doorloopt in het lager en middelbaar onderwijs in België. In 1978 vangt hij zijn studies aan op universitair niveau aan de Koninklijke Militaire School. De Koning is al van jongs af aan geïnteresseerd in lucht- en ruimtevaart. Hij kiest dan ook voor een militaire opleiding bij de luchtmacht waar hij zijn brevet van jachtpiloot haalt. Hij sluit zijn militaire opleiding af met het brevet van parachutist en commando.

Prins Filip studeert daarna verder in het buitenland. Na een trimester aan de universiteit van Oxford (Groot-Brittannië) en twee jaar aan de universiteit van Stanford (USA) behaalt hij een Master in de Politieke Wetenschappen.

Na zijn terugkeer in België in 1985 verdiept hij zich in de politieke, economische en sociale realiteit van het land. Over een periode van acht jaar leert hij België en de Belgen kennen dankzij tal van ontmoetingen, bezoeken, conferenties en zendingen. De Koning (toen Prins Filip) doet ook verschillende terreinervaringen op tijdens humanitaire bezoeken.

In deze periode breidt hij zijn kennis sterk uit in domeinen die hem persoonlijk interesseren zoals geschiedenis, literatuur en filosofie. Hij onderneemt veel studiereizen en ontmoet overal in de wereld verschillende personaliteiten die zich inzetten als leiders of gewone burgers. Hij volgt ook van nabij het Europese integratieproces op.

Het overlijden van koning Boudewijn in 1993 brengt een kentering teweeg in het leven van de drieëndertigjarige prins. Hij wordt de troonopvolger nadat zijn vader Koning Albert II de troon bestijgt. Vanaf dan neemt zijn publieke rol de bovenhand, voornamelijk in een aantal domeinen die in het verlengde liggen van de grootste uitdagingen van zijn tijd: de internationale zendingen ten dienste van de Belgische economie en van het imago van België in het buitenland, duurzame ontwikkeling, de dialoog tussen de gemeenschappen in België, de steun aan zwakkeren in de maatschappij en de aanmoediging van talent.

Prins Filip neemt in 1993 het Erevoorzitterschap over van het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH). Hij leidt de volgende twintig jaar niet minder dan 85 economische zendingen. Prins Filip brengt Belgische en buitenlandse ondernemingen met elkaar in contact en ook Belgische ondernemingen onderling. Na zijn troonsbestijging in 2013 blijft hij erevoorzitter van het Agentschap en vraagt hij aan zijn zus Prinses Astrid om hem op de economische zendingen te vertegenwoordigen.

Een ander belangrijk aandachtspunt van de Prins is de duurzame ontwikkeling. Van 1993 tot 2013 is hij erevoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, die de economische, sociale, wetenschappelijke en milieucomponenten van het land verenigt en die adviezen uitbrengt aan de federale regering. In dezelfde logica aanvaardt hij ook het erevoorzitterschap van de Internationale Poolstichting.

Hij steunt ook actief de dialoog tussen de gemeenschappen van het land. Met de oprichting van het Prins Filipsfonds in 1998 bevordert hij mee de dialoog tussen burgers van de verschillende taalgemeenschappen en stimuleert een grotere wederzijdse erkenning en een respect voor ieders eigenheid en cultuur.

De Prins is zich ten volle bewust van de vele vormen van marginalisatie en ontmoet daarom mensen die er het slachtoffer van zijn. Ook hier voelt hij op het terrein de behoeften aan van mensen getroffen door ziekte, sociale uitsluiting, ongevallen en natuurrampen.

De Prins voelt zich ook aangesproken door de vele talenten die België rijk is, van sportlui, artiesten en wetenschappers tot ontdekkingsreizigers en jonge talenten. Allen worden met belangstelling door de Koning aangemoedigd.

In 1999 trouwt hij met Mathilde d’Udekem d’Acoz. Ze krijgen samen vier kinderen: Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eléonore. De Koning en Koningin (toen Prins en Prinses) combineren een familieleven met de protocollaire en officiële verplichtingen. Hun kinderen zetten de traditie voort en lopen school in het klassieke onderwijs en groeien op in een meertalige omgeving.

Op 3 juli 2013 kondigt Koning Albert II zijn aftreden aan. Op de nationale feestdag, die enkele weken later volgt, legt prins Filip de eed af en wordt hij de zevende Koning der Belgen. Zijn dochter Elisabeth, die 22 jaar werd op 25 oktober 2023, is nu de eerste in rij voor de troonsopvolging.

Als staatshoofd ontvangt de Koning dagelijks bezoekers op audiëntie: leden van de federale regering en van de gewest- en gemeenschapsregeringen, parlementsleden en andere politieke leiders evenals vertegenwoordigers van de economische, sociale, culturele en wetenschappelijke wereld, van de universiteiten, uit militaire middens en uit de mediasector. De Koning ontvangt ook tal van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, zoals Staatshoofden of ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen overhandigen of een staatsbezoek afleggen. Sinds de start van zijn Koningschap ontving de Koning elf inkomende staatsbezoeken.

Meerdere keren per week bezoekt de Koning, al dan niet samen met de Koningin, organisaties, bedrijven en initiatieven in België. Met deze bezoeken wil de Koning een duidelijk beeld krijgen van de toestand van het land, de projecten die in uitvoering zijn en de zorgen en verwachtingen van de mensen. Bij rampen met een nationaal karakter, zoals de aanslagen van 22 maart 2016 of de overstromingen van juli 2021, gaat de Koning ter plaatse om zijn medeleven te tonen.

Bovendien reist de Koning regelmatig naar het buitenland om er het positieve imago van België uit te dragen en de betrekkingen tussen de landen in kwestie in de verf te zetten en te versterken. Sinds zijn aantreden in juli 2013 legde de Koning samen met de Koningin veertien staatsbezoeken af binnen en buiten Europa. 

De Koning zet dagelijks zijn handtekening onder wetten en koninklijke besluiten. Daarnaast bemiddelt hij bij ministers in naam van burgers die op hem een beroep doen om gerechtigheid te bekomen in hun contacten met het politieke en administratieve systeem.

In zijn ruim tien jaar op de troon begeleidt de Koning twee regeringsonderhandelingen en speelt hij een rol bij de aanpak van het coronavirus in België.

De Vorsten brengen hun vakanties door met familie en vrienden. In hun vrije tijd houden ze ervan om te lezen en te sporten. De Koning gaat geregeld joggen en legt zich vooral toe op kitesurf. In mei 2013 en 2014 neemt hij deel aan de 20 kilometer van Brussel. Daarnaast speelt hij piano en schildert hij graag.