Home / Koninklijke initiatieven / vzw Hulpfonds van de Koningin

vzw Hulpfonds van de Koningin

De vzw Hulpfonds van de Koningin verstrekt hulp aan behoeftigen, evenals aan in dringende nood verkerende personen. Volgens artikel 2 van haar statuten heeft de vzw Hulpfonds van de Koningin als doel Hare Majesteit de Koningin te helpen bij Haar filantropische en sociale actie.

Haar werking en focus zijn toegespitst op twee doelgroepen:

 1. De hulpvragen die aan H.M. de Koningin worden gericht hebben vooral betrekking op financiële en sociale problemen. Deze aanvragen worden niet behandeld door de vzw Hulpfonds van de Koningin, maar wel door de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Elke aanvraag wordt onderzocht door de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken en kan aanleiding geven tot één van de volgende acties:

 • Advies of raad aan de betrokkene(n) en verwijzing naar een geschikte hulpinstelling.
 • Contact via de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken met de officiële instanties of betrokken instellingen (Federale Overheidsdiensten, gemeente, OCMW, RIZIV, Woningfonds, RVA, enz.) voor onderzoek of behandeling van de situatie.

Voor elke vraag om financiële hulp wordt een onderzoek gevraagd aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk of aan een erkende en bevoegde sociale dienst. Indien de aanvraag om financiële steun gegrond is, kan een éénmalige financiële gift van het Hulpfonds van de Koningin worden toegekend door de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken. 

Om een hulpaanvraag in te dienen volstaat het om een mail te sturen op het mailadres requests@kppr.be (of een brief naar Koninklijk Paleis, 1000 Brussel) met vermelding van de situatie, de gewenste hulp en het woonadres. Een postzegel is hiervoor niet nodig.   

 1. De vzw ‘Hulpfonds van de Koningin’ steunt projecten die jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar helpen bij het vinden van hun levensproject. De doelgroep voor dit project zijn wezen of jongeren geplaatst in instellingen en/of in een pleeggezin of in een moeilijke gezinssituatie, die van zodra ze de volwassen leeftijd bereikt hebben, de instellingen moeten verlaten, aan hun lot overgelaten worden op het moment dat ze juist nood hebben aan goede raadgevingen, begeleiding of morele -of financiële steun om hun levensproject waar te maken. In deze context, wil de vzw het belang van de persoonlijke ontplooiing (personal empowerment) van jongeren in een kwetsbare situatie bewerkstelligen. 

Van 2020 tot 2022 heeft de vzw ‘Hulpfonds van de Koningin’ drie projecten ondersteund die kwetsbare jongeren helpen bij hun re-integratie

In december 2022 kwam een eind aan dit driejarenplan en werd de steun aan deze drie projecten stopgezet. Getuigenissen van jongeren die steun genoten van deze drie initiatieven worden eerstdaags op de website gezet.

Op basis van de door H.M. de Koningin opgedane ervaring tijdens Haar terreinbezoeken aan talrijke organisaties en rekening houdend met de door de Koningin aangegeven prioriteiten en de financiële mogelijkheden van de vzw, heeft de Raad van Bestuur van de vzw beslist voor een cyclus van drie jaar (2023 – 2025) volgende projecten te ondersteunen:

A. Het project @uton'home van de vzw ‘Opvangtehuizen’ van Spullenhulp zorgt in Brussel voor een huis die semi-autonomie zal bieden aan jonge daklozen. Dit kadert binnen in het project @Home 18-24.

 • De Instelling @Home 18-24 is een opvangtehuis voor jonge dakloze mannen tussen 18 en 24 jaar. Het biedt opvang aan 16 jongeren in individuele kamers. De meeste jongeren zijn slachtoffer van intra familiaal geweld en/of hebben een moeilijk parcours afgelegd binnen meerdere instellingen of zijn op een of andere manier ontspoord.

Naast het bieden van kost en inwoon, heeft @Home 18-24 als doel het leven van deze ontspoorde jongeren terug op de rails te krijgen opdat ze terug zelfvertrouwen en zelfstandigheid kunnen opbouwen om terug deel uit te maken van een leven in de maatschappij.

De jongeren worden dagelijks begeleid door zeven sociale werkers die hen een psycho-medicosociale opvolging op maat aanbieden.

 • Het nieuwe project @uton’home, onder de koepel van de vzw “Hulpfonds van de Koningin” richt zich voornamelijk op de residenten van de hoofdstructuur van het project @Home 18-24 die werken aan hun autonomie maar nog een weg hebben af te leggen. Zij wensen met behulp van deze aangeboden oplossing een stap te zetten naar zelfstandig wonen.

Concreet biedt het huis semi-autonomie aan vijf jonge residenten voor een periode van ongeveer 6 maanden.

Het huis @uton’home zal een bijzondere troef betekenen voor het begeleidingswerk van deze jongeren naar autonomie. Het huis biedt geen permanente sociale omkadering, maar laat de jongeren voldoende vrijheid om in te staan voor het dagelijkse reilen en zeilen.

B. Het project ‘Aan het stuur’ van de organisatie ‘Ons Tehuis’, is actief in het zuiden van West-Vlaanderen als welzijnsorganisme in het kader van de bijzondere jeugdzorg en steun aan ouders. Het project richt zich tot jongeren die autonoom leren leven in een kleinschalige wooneenheid ‘Onder Boane’ (= onderweg) of jongeren die een vorming volgen om autonoom te leven, beheerd door de organisatie. Het project bestaat uit twee luiken:

 • Het luik ‘Behalen van een rijbewijs’
  Voor een groot aantal jongeren, op weg naar zelfstandigheid zijn de kosten verbonden aan het behalen van een rijbewijs veel te hoog. Het project ‘Aan het stuur’ stelt hen in staat dit probleem te overwinnen door hen de financiële middelen te bezorgen nodig om een rijbewijs te behalen. Het gaat hier over een zeer belangrijk integratie-instrument dat hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verhoogt.
   
 • Het luik ‘vaardigheidsateliers voor het beheer van een logement’
  Wanneer een jongere zijn eigen thuis heeft valt het vaak zwaar om dit goed te onderhouden. In een ‘normaal’ gezin leren ouders hun kinderen aan hoe huishoudelijke taken, basis onderhoudszaken en beheer van een woning gebeuren. Om dit probleem te verhelpen heeft het project een aantal ateliers gecreëerd waar de jongeren deze vaardigheden kunnen verwerven.
  • Een atelier ‘tuinonderhoud’
  • Een atelier ‘schilderen en behangen’
  • Een atelier ‘kleine bouwwerken en renovaties’
  • Een atelier ‘sociale vaardigheden en autonomie’.

U vindt meer informatie over de initiatieven van de organisatie 'Ons Tehuis' op de website (Home | VOT Jeugdhulp).

C. Het project ‘de overgang naar autonomie vergemakkelijken’ van de vzw ‘Solidariteit Huisvesting’ richt zich tot geïsoleerde vrouwen met of zonder kinderen en tot jongeren in transitie, van 16 tot 25 jaar, meestal komende van de werking Hulp aan de Jongeren.
Het doel is om de sociale integratie te vergemakkelijken door het creëren van huisvesting. Ze kopen en renoveren panden die ze, via Sociale Vastgoedkantoren ter beschikking stellen van geselecteerde en begeleide jongeren gedurende hun verblijf in studio’s van verenigingen die toezien op de psychologische en sociale integratie van de jongeren (bv: AMO of een dienst van het OCMW).

Teneinde dit proces en de opvolging ervan te verstevigen is de vzw overtuigd dat de begeleiding van deze jongeren moet aangevuld worden door een competent persoon van een externe vereniging om zo het project ‘de overgang naar autonomie vergemakkelijken’ te realiseren.

Dankzij de steun van de vzw ‘Hulpfonds van de Koningin’ zal de vzw ‘Solidariteit Huisvesting’ een sociale werknemer rekruteren die de verenigingen en de jongeren zal bezoeken, door de nadruk te leggen op het proces zodat de jongere gradueel naar autonomie kan overschakelen en aldus het werk van de sociale opvoeders van de verenigingen ondersteunen/vervolledigen.

Meer info over de vzw ‘Solidariteit Huisvesting’ op de website (Solidarité Logement (solidarite-logement.be).

De vzw 'Hulpfonds van de Koningin' staat volledig los van de Civiele Lijst van de Koning, en heeft een eigen Raad van Bestuur.