Home / Koninklijke initiatieven / vzw Hulpfonds van de Koningin

vzw Hulpfonds van de Koningin

De vzw Hulpfonds van de Koningin verstrekt hulp aan behoeftigen, evenals aan in dringende nood verkerende personen. Volgens artikel 2 van haar statuten heeft de vzw Hulpfonds van de Koningin als doel Hare Majesteit de Koningin te helpen bij Haar filantropische en sociale actie.

Haar werking en focus zijn thans toegespitst op twee doelgroepen:

 1. De hulpvragen die aan H.M. de Koningin worden gericht hebben vooral betrekking op financiële en sociale problemen. Deze aanvragen worden niet behandeld door de vzw Hulpfonds van de Koningin, maar wel door de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Elke aanvraag wordt onderzocht door de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken en kan aanleiding geven tot één van de volgende acties:

 • Advies of raad aan de betrokkene(n) en verwijzing naar een geschikte hulpinstelling.
 • Contact via de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken met de officiële instanties of betrokken instellingen (Federale Overheidsdiensten, gemeente, OCMW, RIZIV, Woningfonds, RVA, enz.) voor onderzoek of behandeling van de situatie.

Voor elke vraag om financiële hulp wordt een onderzoek gevraagd aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk of aan een erkende en bevoegde sociale dienst. Indien de aanvraag om financiële steun gegrond is, kan een éénmalige financiële gift van het Hulpfonds van de Koningin worden toegekend door de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken.

Om een hulpaanvraag in te dienen volstaat het om een mail te sturen op het mailadres requests@kppr.be (of een brief naar Koninklijk Paleis, 1000 Brussel) met vermelding van de situatie, de gewenste hulp en het woonadres.   

 1. De vzw Hulpfonds van de Koningin ondersteunt projecten die erop gericht zijn om jongeren van 18 tot 25 jaar, die hun jeugd hebben doorgebracht in instellingen of bij pleeggezinnen, bij te staan op hun weg naar zelfstandigheid. Het betreft kwetsbare jongeren die, nadat ze tot hun meerderjarigheid omkaderd leefden in een opvangstructuur, vanaf hun meerderjarigheid op eigen benen dienen te staan. Voor velen onder hen is het zetten van die stap te groot. Het is net op dat ogenblik dat ze met raad en daad dienen te worden bijgestaan, of het nu gaat om mentale, administratieve, financiële of andere begeleiding, op weg naar zelfstandig leven. De vzw wenst vooral de nadruk te leggen op de persoonlijke empowerment van jongeren die opgroeien in precaire situaties.

Op basis van de door H.M. de Koningin opgedane ervaring tijdens Haar terreinbezoeken aan talrijke organisaties en rekening houdend met de door de Koningin aangegeven prioriteiten en de financiële mogelijkheden van de vzw, heeft de Raad van Bestuur van de vzw beslist voor een cyclus van drie jaar (2020 – 2022) volgende projecten te ondersteunen:

 • Het project van de Stichting VIC (Société Royale Protectrice de l’Enfance) dat focust op de maatschappelijke en professionele integratie van jongeren vanaf de leeftijd van 18 jaar die uit de jeugdzorg komen, teneinde hen toe te laten een levensproject op te zetten:
  • Door het omringen van de jongeren met een professioneel en affectief netwerk via een peterschap en coaching komende uit verschillende geledingen van de maatschappij;
  • Door de jongeren uit hun isolement te halen en een netwerk op te bouwen waarop ze kunnen terugvallen;
  • Door de jongeren gedurende heel hun traject te begeleiden, zoals ouders hun eigen kinderen op die weg zouden bijstaan.
   U vindt meer informatie over dit project op de website van de “Société Royale Protectrice de l’Enfance” via de hierna vermelde link (http://fondationvic.be)
    
 • ​Het project “Grote stap” van de vzw CACHET: via dit project worden kwetsbare jongeren die op de drempel van de meerderjarigheid staan, geholpen op weg naar zelfstandig leven. De vzw CACHET organiseert via dit project informatiesessies en kampen tijdens dewelke de kwetsbare jongeren niet alleen een substantiële hoeveelheid informatie krijgen, maar tegelijk ook een netwerk opbouwen met andere jongeren en instanties die voor hen van belang kunnen zijn. De steun van de vzw Hulpfonds van de Koningin zal het project toelaten om het aantal informatiesessies en kampen te verhogen, en zal verder een continue steun verlenen aan de jongeren die het volledige traject hebben doorlopen. U vindt bijkomende informatie over de werking van de vzw en over het project “Grote Stap” op de hierna vermelde weblink (http://cachetvzw.be/).
   
 • Het project “Bootsman” van de vzw “Koninklijk Werk IBIS”: dit project voorziet in bijkomende steun en omkadering aan jongeren die bij de vzw Koninklijk Werk IBIS hun schooltraject hebben doorlopen en die in de leeftijd van 16 jaar tot  20 jaar de weg naar zelfstandigheid inslaan. Sommige van die jongeren hebben nog voor een tijd steun en verdere omkadering nodig. Het project “Bootsman” biedt deze steun. U vindt meer informatie op de website van de vzw Koninklijk Werk IBIS (http://www.ibiswerk.be/).

 

De vzw Hulpfonds van de Koningin staat volledig los van de Civiele Lijst van de Koning, en heeft een eigen Raad van Bestuur.