Home / Monarchie / Civiele Lijst / Financiële middelen

Financiële middelen

Het financiële luik van de Civiele Lijst dekt alle rechtstreeks door de Koning te dragen kosten gebonden aan zijn functie, en dit in de meest brede zin van het woord (personeel onder contract, materieel, kosten van de dagelijkse werking zowel van de Koning als van de Koningin (activiteiten, ontvangsten…), binnen-onderhoud van het Koninklijk Paleis te Brussel en van het Kasteel van Laken, kosten voor nutsvoorzieningen, wagenpark en brandstof, administratie, verzekeringen, geschenken voor jubilarissen, levensonderhoud, …).

Alle aankopen van goederen en diensten zijn sinds juli 2013 onderworpen aan de heffing van de in voege zijnde indirecte belastingen.

Artikel 2 van de wet van 27 november 2013 bepaalt het basisbedrag van de Civiele Lijst op 11.554.000 euro.

Naast de uitgaven rechtstreeks gedragen door de Koning vanuit de Civiele Lijst, worden ook een aantal steundiensten aan de functionering van de Monarchie verleend en budgettair gedragen door Overheidsdepartementen. Sinds de aanvang van het huidige Koningschap worden alle hiervoor voorziene budgetlijnen om redenen van transparantie gegroepeerd in een gemeenschappelijk begrotingsprogramma van de Algemene Uitgavenbegroting van de Federale Staat. Aldus is het mogelijk op elk ogenblik de totale “kost” van de werking van de Monarchie te kennen.