Home / Monarchie / Monarchie en bevolking / Blijken van belangstelling

Blijken van belangstelling

Andere blijken van belangstelling vanwege de Vorsten komen eerder individuele personen ten goede. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

Verzoekschriften

De Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning behandelt de verzoeken om sociale hulp die aan de Koning, Koningin en aan de andere leden van de Koninklijke Familie gericht zijn. De vragen die deze dienst behandelt zijn zeer uiteenlopend. Zo kunnen mensen verzoekschriften insturen voor administratieve problemen, financiële problemen, materiële hulp enz.

Alle verzoekschriften worden zorgvuldig en grondig onderzocht en maken het voorwerp uit van regelmatige contacten tussen het Paleis, de overheid en de bevoegde diensten.

Om een hulpverzoek in te dienen volstaat het om een mail te sturen op het mailadres requests@kppr.be. Gelieve in deze mail de situatie en de gewenste hulp te schetsen alsook het woonadres te vermelden. Een andere mogelijkheid is om een brief te schrijven aan Zijne Majesteit de Koning op het volgend adres:

Zijne Majesteit de Koning                                                                                                                                                       
Koninklijk Paleis, 1000 Brussel

Een postzegel is hiervoor niet nodig.

De dienst kan eveneens financiële hulp aanbieden en werkt ook nauw samen met organisaties die kinderen die opgroeien binnen gezinnen die in financiële nood verkeren helpen of die kinderen een laptop kunnen verstrekken. In al deze gevallen is er een sociaal verslag nodig dat door een erkende sociale organisatie ingevuld is. Dergelijk verslag is beschikbaar op de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken.  

Jubilarissen

Honderdjarigen en 100-plussers, geestelijken die 50, 60, 65 en 70 jaar gewijd zijn en echtparen die hun gouden, diamanten, briljanten, platina of radium bruiloft vieren ontvangen persoonlijke gelukwensen van de Vorsten.

Petekinderen

De Koning en de Koningin zijn traditiegetrouw peter of meter van de zevende zoon of dochter van een gezin, op voorwaarde dat het kind deel uitmaakt van een ononderbroken reeks van jongens, respectievelijk meisjes.

De Koning en de Koningin kunnen hun peterschap eveneens verlenen aan de 7de opeenvolgende zoon of de 7de opeenvolgende dochter van een niet-Belgisch gezin, dat reeds lange tijd in België woont. Het gaat hier om een Koninklijke gunst, die niet automatisch wordt verleend.