Home / Monarchie / Werking / Kabinet van de Koning

Kabinet van de Koning

Het Kabinet van de Koning staat de Koning bij in het politiek, gerechtelijk, wetgevend en administratief domein, in het domein van de communicatie en de relaties met de media en in het domein van de diplomatieke relaties van het Staatshoofd. Hij verzekert de band tussen de Koning en de federale, de gemeenschaps- en de regionale regeringen, de politieke milieus en de vakbonden, de media en de buitenlandse Staten.

De Kabinetschef volgt dagelijks het nationaal politiek, economisch en sociaal leven en informeert de Koning hierover. Hij doet voorstellen voor de politieke audiënties van de Koning en bereidt deze voor. Hij staat de Koning bij met de voorbereiding van zijn toespraken.

De Adjunct-kabinetschef en Diplomatiek Adviseur informeert de Koning over de internationale politieke evolutie, hij staat de Koning ter zijde bij de voorbereiding van zijn officiële bezoeken aan het buitenland en bereidt de audiënties met internationaal karakter van de Koning voor.

De Adjunct- kabinetschef en Juridisch Adviseur kijkt de documenten na die ter ondertekening aan de Koning voorgelegd worden en staat de Kabinetschef bij.

De Directeur en Adjunct- directrice van de Dienst Media & Communicatie verzorgen de relaties met de Belgische en buitenlandse schrijvende en audiovisuele pers. Zij organiseren de contacten met de media ter gelegenheid van de publieke activiteiten van de Koning, van de Koningin en van de leden van de Koninklijke Familie. Zij coördineren het mediabeleid en beheren de website van het Koninklijk Paleis.

De Directrice van de Dienst Rekwesten en Sociale Zaken behandelt de verzoeken om sociale hulp die aan de Koning, aan de Koningin en aan de andere leden van de Koninklijke Familie gericht zijn. Zij adviseert de Koning in sociale materies en onderzoekt de aanvragen om koninklijke gunsten (Hoge Bescherming, de toekenning van de titel "Koninklijk" aan organisaties, Erevoorzitterschappen, peterschap enz.) en felicitaties voor jubilarissen (huwelijken, honderdjarigen).

De Economisch Adviseur adviseert de Koning over economische materies en bereidt zijn activiteiten in dit domein voor. Hij assisteert het lid van de Koninklijke Familie die door de Koning belast is met het voorzitten van de Belgische economische missies in het buitenland, die samen door de Regio's en het Federaal Agentschap voor Buitenlandse Handel georganiseerd worden, in coördinatie met de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De Archivaris bewaart en inventariseert de archieven van de departementen en diensten van het Paleis, zowel van de bestaande diensten als van de diensten die niet meer bestaan. Hij staat tevens ter beschikking van vorsers die het archief wensen te raadplegen.