Home / Informatie / Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

1.1 Deze website over de Belgische monarchie (www.monarchie.be) wordt beheerd door de Dienst Media & Communicatie van het Kabinet van Zijne Majesteit de Koning (“Wij”).

1.2 Deze website is informatief van aard en bevat geen interactieve toepassingen. Niettemin kan het gebeuren dat wij persoonsgegevens van u als websitebezoeker verwerken.

Wij stellen hierbij alles in het werk om de wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”) te respecteren.

1.3 Via deze privacyverklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens als websitebezoeker verwerken, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie.

1.4 Deze website kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar veilige websites, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites.

Wanneer u andere websites bezoekt, raden wij u sterk aan eerst de privacyverklaringen op deze websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

2. Voor welke doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken?

2.1 Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten over deze website;
 • het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze website;
 • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van deze website.

3. Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1 Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor bovenstaande doeleinden in het kader van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om deze website te beheren en te verbeteren.

4. Welke rechten heeft u?

4.1 U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:

 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst);

4.2 Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u een e-mail verzenden aan info@monarchie.be of een schriftelijk verzoek richten aan Koninklijk Paleis, Dienst Media & Communicatie, Brederodestraat 16, 1000 Brussel.

U kan deze contactgevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

4.3 Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

5. Hoe kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen?

5.1 Deze website bevat geen interactieve toepassingen. Wij kunnen echter persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u deze website gebruikt of wanneer u ons contacteert over deze website.

5.2 Gegevens over het gebruik van deze website kunnen wij met name verkrijgen via cookies en logbestanden. Voor meer informatie hierover, gelieve de cookie rubriek en/of de logbestanden rubriek te raadplegen

6. Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?

6.1 Gezien deze website geen interactieve toepassingen bevat, verzamelen wij slechts een beperkt aantal persoonsgegevens.

6.2 Wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot deze website, zullen wij alle persoonsgegevens van u verzamelen die u ons verstrekt (naam, adres of e-mail adres, inhoud van het bericht etc.)

6.3 Daarnaast kunnen wij ook gegevens verzamelen over het gebruik van deze website via cookies en logbestanden teneinde de prestaties en het uitzicht verbeteren. Voor meer informatie hierover, gelieve de cookie rubriek en/of de logbestanden rubriek te raadplegen .

6.4 Indien wij uw IP-adres verwerken, maken wij gebruik van IP-maskering zodat de laatste twee cijfers van uw IP-adres niet worden bewaard. Op die manier wordt uw anonimiteit maximaal gegarandeerd.

7. Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

7.1 De medewerkers van de Dienst Media & Communicatie van het Kabinet van Zijne Majesteit de Koning zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis voor de hierboven beschreven doeleinden.

7.2 Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

8. Welke cookies gebruiken wij en hoe kunt u ze beheren?

8.1 Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden bewaard op uw computer of mobiel apparaat wanneer u deze website bezoekt. Zij worden gebruikt om u een goede surfervaring te geven of om statistieken te verzamelen teneinde deze website te verbeteren.

8.2 Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van de volgende kenmerken:

8.2.1 Of het “sessiecookies” of “langdurige cookies” betreft:

Sessiecookies (“session cookies”): deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Langdurige cookies (“persistent cookies”): deze cookies worden niet automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit, maar blijven bewaard op uw computer of mobiel apparaat gedurende een bepaalde periode (dit varieert van cookie tot cookie).

8.2.2 Of het “eerste partij cookies” of “derde partij cookies” betreft:

 • Eerste partij cookies (“First party cookies”): deze cookies worden geplaatst door ons of door één van onze verwerkers.
 • Derde partij cookies (“Third party cookies”): deze cookies worden geplaatst door een verwerkingsverantwoordelijke die deze website niet beheert. Wij hebben geen toegang of controle tot deze cookies en deze cookies zijn onderworpen aan de privacyverklaringen van de derde partijen.

8.3 Concreet gebruiken wij op onze website de volgende cookies:

 • Authenticatie cookies

Authenticatie cookies worden gebruikt om gebruikers toe te laten om in te loggen en toegang te verwerven tot het systeem.

Deze tabel geeft meer informatie over de authenticatie cookie op deze website:

Cookie naam

Verloopdatum

Beschrijving en functie

SimpleSAMLSessionID

Sessiecookie

Het betreft een sessie-id cookie van PHP. Deze cookie wordt gebruikt in het kader van de authenticatie via CSAM.

 • Gebruikersvoorkeur-cookies (“User preference cookies”)

Deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren met betrekking tot de taal van deze website (Nederlands, Frans, Engels of Duits) te bewaren doorheen uw bezoek aan verschillende webpagina’s.

Deze tabel geeft meer informatie over de gebruikersvoorkeur-cookies op deze website:

Cookie naam

Verloopdatum

Beschrijving en functie

language

1 jaar

Deze cookie houdt de taalkeuze bij die wordt gemaakt tijdens het eerste bezoek aan de website. De cookie laat niet toe om een gebruiker te identificeren. .

 

 • Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen over uw bezoek aan deze website om de inhoud en het design ervan te verbeteren (“web audience measuring”). Zij verzamelen onder meer informatie over welke rubrieken van de website het vaakst worden geraadpleegd, waar onze bezoekers naartoe gaan en hoeveel tijd zij op de pagina’s van de website doorbrengen.

Deze tabel geeft meer informatie over de analytische cookies op deze website:

Cookie naam

Verloopdatum

Beschrijving en functie

__utma

2 jaar

Het betreft Google Analytics cookies van Google Inc.

 

Deze cookies laten toe om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. De verzamelde gegevens zijn onder meer: het IP-adres, de datum en het tijdstip van toegang, de geconsulteerde pagina’s gedurende een bepaalde tijd en andere technische gegevens zoals de browser, het besturingssysteem, de zoekmotor en de trefwoorden die zijn gebruikt om de website te vinden.

 

De verzamelde statistieken worden geanonimiseerd, waardoor zij niet kunnen worden gelinkt aan bepaalde gebruikers.

 

Voor meer informatie over het gebruik van Google Analytic cookies en het privacy beleid van Google Inc, gelieve op de volgende links te klikken: Google Analytics / Privacy beleid van Google Inc.

Om het gebruik van Google Analytics te voorkomen, kunt u steeds de “Google Analytics opt-out browser add-on” installeren.

__utmb

30 minuten

__utmc

Sessiecookie

__utmt

10 minuten

__utmz

1 jaar

_gat

1 minuut

_gid

24 uur

__utma

2 jaar

has_js

Sessiecookie

Wij gebruiken voor deze website een sessiestatuscookie van Drupal.

 

Deze cookie bepaalt of JavaScript al dan niet geactiveerd is, zodat het systeem de processen ter verbetering van de gebruikerservaring efficiënter kan uitvoeren.

8.4 U kunt cookies inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen via uw browser. De cookie instellingen kunnen meestal worden gevonden in het “opties” of “instellingen” menu van uw browser. De volgende links kunnen nuttig zijn om deze instellingen beter te begrijpen. U kunt ook steeds de “Help” knop van uw browser gebruiken voor meer informatie:

Gelieve te noteren dat door het uitschakelen van bepaalde cookies, u mogelijk niet meer in staat zult zijn om bepaalde applicaties van deze website te gebruiken.

9. Welke informatie bevatten de logbestanden van deze website?

9.1 Wij registreren bij ieder bezoek aan deze website het IP-adres, de browser, het besturingssysteem, de schermresolutie, de externe website die naar deze website heeft doorverwezen, de bezochte pagina’s, de datum en tijd van het bezoek aan de pagina’s, de zoekopdracht die leidde tot het bezoek van deze website en of het gaat om een nieuwe of terugkerende bezoeker.

9.2 Deze informatie wordt niet gelinkt aan uw persoon. Zij wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

10. Zijn uw persoonsgegevens beschermd?

10.1 Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

10.2 Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • trainingen aan betrokken personeelsleden om er voor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, fire walls, anti virus software en versleuteling.

10.3 Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de aan ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

11. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

11.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als algemene regel worden de persoonsgegevens die wij verkrijgen wanneer u de website gebruikt, of ons contacteert met de betrekking tot de website, bewaard voor een periode van 5 jaar.

11.2 Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

12. Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming?

12.1 Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

Wij gebruiken op deze website geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen.

13. Hoe contact met ons opnemen?

13.1 Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring en deze website in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@monarchie.be of een schriftelijk verzoek te versturen naar: Koninklijk Paleis, Dienst Media & Communicatie, Brederodestraat 16, 1000 Brussel.

14. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

14.1 Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Bij iedere wijziging zullen wij de datum van herziening van deze pagina aanpassen. De aangepaste privacyverklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen.

29/03/2019