Home / Informatie / Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

1.1 Deze website over de Belgische monarchie (www.monarchie.be) wordt beheerd door de Dienst Media & Communicatie van het Kabinet van Zijne Majesteit de Koning (“Wij”).

1.2 Deze website is informatief van aard en bevat geen interactieve toepassingen. Niettemin kan het gebeuren dat wij persoonsgegevens van u als websitebezoeker verwerken.

Wij stellen hierbij alles in het werk om de wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”) te respecteren.

1.3 Via deze privacyverklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens als websitebezoeker verwerken, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie.

1.4 Deze website kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar veilige websites, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites.

Wanneer u andere websites bezoekt, raden wij u sterk aan eerst de privacyverklaringen op deze websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

2. Voor welke doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken?

2.1 Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten over deze website;
 • het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze website;
 • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van deze website.

3. Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1 Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor bovenstaande doeleinden in het kader van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om deze website te beheren en te verbeteren.

4. Welke rechten heeft u?

4.1 U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:

 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst);

4.2 Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u een e-mail verzenden aan info@monarchie.be of een schriftelijk verzoek richten aan Koninklijk Paleis, Dienst Media & Communicatie, Brederodestraat 16, 1000 Brussel.

U kan deze contactgevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

4.3 Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

5. Hoe kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen?

5.1 Deze website bevat geen interactieve toepassingen. Wij kunnen echter persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u deze website gebruikt of wanneer u ons contacteert over deze website.

5.2 Gegevens over het gebruik van deze website kunnen wij met name verkrijgen via cookies en logbestanden. Voor meer informatie hierover, gelieve de cookie rubriek en/of de logbestanden rubriek te raadplegen

6. Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?

6.1 Gezien deze website geen interactieve toepassingen bevat, verzamelen wij slechts een beperkt aantal persoonsgegevens.

6.2 Wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot deze website, zullen wij alle persoonsgegevens van u verzamelen die u ons verstrekt (naam, adres of e-mail adres, inhoud van het bericht etc.)

6.3 Daarnaast kunnen wij ook gegevens verzamelen over het gebruik van deze website via cookies en logbestanden teneinde de prestaties en het uitzicht verbeteren. Voor meer informatie hierover, gelieve de cookie rubriek en/of de logbestanden rubriek te raadplegen .

6.4 Indien wij uw IP-adres verwerken, maken wij gebruik van IP-maskering zodat de laatste twee cijfers van uw IP-adres niet worden bewaard. Op die manier wordt uw anonimiteit maximaal gegarandeerd.

7. Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

7.1 De medewerkers van de Dienst Media & Communicatie van het Kabinet van Zijne Majesteit de Koning zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis voor de hierboven beschreven doeleinden.

7.2 Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

8. Cookiebeleid 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. 

8.1 Een cookie, wat is dat? 

In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden. 

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies). 

8.2 Waarom gebruiken we cookies? 

De Belgische Monarchie die de beheerder is van deze website, maakt op www.monarchie.be gebruik van drie soorten cookies: 

 • essentiële cookies; 
 • functionele cookies; 
 • analyse cookies. 

De Belgische Monarchie gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze websites wil bezoeken. 

De Belgische Monarchie gebruikt daarnaast ook "MATOMO" voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is. 

Voor deze analysetool maken we gebruik van een Matomo-Cloud, een externe partner die zowel z'n organisatie als de achterliggende datacenters binnen Europa heeft en volop inzet op GDPR-compliance en respect voor de privacy (externe link). Voor het gebruik van de cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven. 

8.2.1 Lijst van essentiële cookies 

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt. 

Naam Vervaldag Inhoud Doel
BIGipServerF2W-… Tot het einde van de sessie Opeenvolging van tekens Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.
TS01448b0
(tekens na TS… variëren)
Tot het einde van de sessie Opeenvolging van tekens Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

8.2.2 Lijst van functionele cookies 

Je mag deze cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Naam Vervaldag Inhoud Doel
language 365 dagen (1 jaar) Taal van de laatst bezochte pagina Bij een volgend bezoek aan de site komt men automatisch op de homepagina in de gekozen taal terecht.
has_js Tot het einde van de sessie 1 Snelle check of javascript beschikbaar is.

8.2.3 Lijst van analytische cookies

Onderstaande cookies worden enkel geplaatst als u de analytische cookies aanvaardt. 

Naam Vervaldag Inhoud Doel
_pk_id 28 dagen Token id Analyse van het bezoekersaantal website.
_pk_ref 6 maanden   Analyse van het bezoekersaantal website.
_pk_ses 50 minuten Session id Analyse van het bezoekersaantal website.

8.3 Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen. 

Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox (mobile) Chrome (mobile) Safari (mobile) Microsoft Edge

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels. 

9. Welke informatie bevatten de logbestanden van deze website?

 

9.1 Wij registreren bij ieder bezoek aan deze website het IP-adres, de browser, het besturingssysteem, de schermresolutie, de externe website die naar deze website heeft doorverwezen, de bezochte pagina’s, de datum en tijd van het bezoek aan de pagina’s, de zoekopdracht die leidde tot het bezoek van deze website en of het gaat om een nieuwe of terugkerende bezoeker.

9.2 Deze informatie wordt niet gelinkt aan uw persoon. Zij wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

10. Zijn uw persoonsgegevens beschermd?

10.1 Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

10.2 Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • trainingen aan betrokken personeelsleden om er voor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, fire walls, anti virus software en versleuteling.

10.3 Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de aan ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

11. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

11.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als algemene regel worden de persoonsgegevens die wij verkrijgen wanneer u de website gebruikt, of ons contacteert met de betrekking tot de website, bewaard voor een periode van 5 jaar.

11.2 Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

12. Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming?

12.1 Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

Wij gebruiken op deze website geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen.

13. Hoe contact met ons opnemen?

13.1 Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring en deze website in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@monarchie.be of een schriftelijk verzoek te versturen naar: Koninklijk Paleis, Dienst Media & Communicatie, Brederodestraat 16, 1000 Brussel.

14. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

14.1 Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Bij iedere wijziging zullen wij de datum van herziening van deze pagina aanpassen. De aangepaste privacyverklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen.