Home / Informatie / Gegevensbeschermingsverklaring

Gegevensbeschermingsverklaring

1. Waarop is deze gegevensbeschermingsverklaring van toepassing?

1.1 Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor de website over de Belgische monarchie (www.monarchie.be), beheerd door de Dienst Media & Communicatie van het Kabinet van Zijne Majesteit de Koning, en voor alle contacten en interacties die ontstaan door de op deze website  gedeelde informatie en contactgegevens.

1.2 Deze website is informatief van aard en bevat geen interactieve toepassingen. Niettemin worden er contactgegevens gedeeld van de diensten van het Kabinet van Zijne Majesteit de Koning en kunnen deze dan ook benut worden om in contact te treden met de diensten, zowel elektronisch als via klassieke post.

Wij stellen hierbij alles in het werk om de wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”) te respecteren.

1.3 Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring verneemt u hoe en waarom uw persoonsgegevens bij contactname verwerkt worden, aan wie wij deze informatie doorgegeven wordt, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie.

1.4 Deze website bevat contactgegevens van de diensten van het Kabinet van Zijne Majesteit de Koning.

Wanneer u gebruik maakt van deze contactgegevens om contact op te nemen en bepaalde informatie te delen, verzoeken wij u om eerst de gegevensbeschermingsverklaring op deze websites te lezen alvorens persoonsgegevens mee te delen.

2. Voor welke doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken?

2.1 Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten;
 • het verzamelen van statistieken;
 • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van onze diensten.

3. Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1 Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor bovenstaande doeleinden in het kader van een gerechtvaardigd belang, namelijk de behandeling van en het geven van een nuttig gevolg aan verzoeken die u bij contactname formuleert.

4. Welke rechten heeft u?

4.1 U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:

 • inzage te nemen in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te actualiseren of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst);

4.2 Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u een e-mail verzenden aan info@monarchie.be of een schriftelijk verzoek richten aan Koninklijk Paleis, Dienst Media & Communicatie, Brederodestraat 16, 1000 Brussel.

U kan deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

4.3 Indien u ontevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

5. Hoe kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen?

5.1 Deze website bevat geen interactieve toepassingen. Wij kunnen echter persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u ons contacteert door middel van contactgegevens beschikbaar op deze website.

6. Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?

6.1 Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij alle persoonsgegevens van u verzamelen die u ons verstrekt (naam, adres of e-mail adres, inhoud van het bericht, bijlagen etc.).

7. Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

7.1 De medewerkers van het Kabinet van Zijne Majesteit de Koning zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis voor de hierboven beschreven doeleinden.

7.2 Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan belanghebbende derden die in een relevant verband staan tot de reden van uw verzoek, vraag of contact.

8. Zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. 

8.1 Strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

8.2 Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • trainingen aan betrokken personeelsleden om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, fire walls, antivirussoftware en versleuteling.

 8.3 Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de aan ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

9. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

9.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als algemene regel worden de persoonsgegevens die wij verkrijgen wanneer u de website gebruikt, of ons contacteert door middel daarvan, bewaard voor een periode van 5 jaar.

9.2 Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures mogelijk zijn.

10. Hoe contact met ons opnemen?

10.1 Indien u vragen heeft over deze gegevensbeschermingsverklaring en deze website in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@monarchie.be of een schriftelijk verzoek te versturen naar: Koninklijk Paleis, Dienst Media & Communicatie, Brederodestraat 16, 1000 Brussel.

11. Wijzigingen aan deze gegevensbeschermingsverklaring?

11.1 Wij kunnen deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Bij iedere wijziging zullen wij de datum van herziening van deze pagina aanpassen. De aangepaste gegevensbeschermingsverklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

Dank deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen.